درمان درد

        گل گوشواره خجل ازگوش تو
درمان درد نرگس خاموش تو
سنبلستان باغ جهان موی توست
عروج آرزو ها  در آغوش تو

گر گویی آری،  به سر آماده ام
خونم هدر ،  کنم فراموش تو
خون محبت چون خون سیاوش
شهنامه ها گردند سیاه پوش تو
جلوه حسنت هوش زسر میبرد
هوشیاران دو جهان مدهوش تو
ساق سیمینت را نه بود مثالی
رشک حوربهشت برودوش تو
برمزامیر طبع گفتم در بهار
خنده مرغ سحر از رویش تو
دلبر شیرین سخن داوود مقال
جان در گیر پیغام سروش تو
ازغیبت رقیب،  دارم  امید
به گوش نصیحت نیوش تو
جان فروغ باد نذر می محبت
خون عاشق جرعه جرعه نوش تو

     لندن : ۱۰/۰۹/۲۰۱۸
 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان