زمستان پیشروست

زمستان پیشروست،یاربّ زلطفت
نـظـربرحــالِ مُـلـک ومــردم مــا
به چهل سال اخیـر،ازدست دونان
خرابه،غـرقـه درخـون کشـورمــا

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۳،۱۰،۲۰۱۸،سدنی

نـــامـــرد
اشـرف غـنی نـامـرد،ای نــوکـراجــانـب
تا کی؟ ترا دراین دهر،اغیاردارندحمایت
روزی رسـد که آخـر،ازقـهـرایـزد پــاک
راهی شوی به دوزخ،بـا جمع بی خدایت
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳،۱۰،۲۰۱۸،سدنی

جورارگ نشینان
خدایا! ملک ما تاکی؟خـراب است
زدست جانیـان،بی نـان وآب است
شـب وروزهــزاران بــی نـوایــان
زجورارگ نشینـان،درعـذاب است
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳،۱۰،۲۰۱۸،سدنی


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان