مرغ مهاجر

ما مرغ مهاجریم  همه جا جهان ماست
صعوه ایم، گلغنچه محبت آشیان ماست
لا مکان نِیَم ، مکان نیازو راز منست
دردلهایی مردم بی مکان،مکان ماست

ای مُبلّغ  تو درس دیانت به ما مخوان
سجدهءتاق ابرویی دوست ایمان ماست
مارا به تایید عرش وکرسی به بالامکش
صاحب تخت عدالت در میان ماست
وعده ای حوروبهشت نسیه ءفردا بود
چهرهءدلکش معشوق نقد دردکان ماست

دعوی عدالت با مستکبربودن درتضاد
تسلیم به وحدت ضامن افغانستان ماست
سالهاست ازوصل میهن کردندمارابی نصیب
انگیزه اش قهر طالب ازقوم افغان ماست
خیمه ای لیلی راسوختنداین جنون پیشگان
آتش داغ فراق  فرش در بیابان  ماست
عبور از آتش تدبیر خلیل میخواهد، بس
سوختن ها معلول رهبری نا توان ماست
آنکه اوسرنوشت ساز کارزار زندگیست
با نوحهء ناکام صلح ، نامرد میدان ماست
وقت آنست تا سازعشق را ازسرسازیم سُر
طلعت معشوق دراحیایی خراسان ماست
می نسپارم  پیامم به باد  صبا  فروغ
چوسخن هایی صدق و صفادروجدان ماست 

    لندن : ۶  اکتوبر  ۲۰۱۸