غرقه درخون

بگشته عبدالرازق غرقه درخون

زدسـت جانیـانِ غـول ومجـنـون

وطن ازدست داده شخص نیـکـو

خدایا! قا تلانش،غـرقـه درخـون

۲۰،۱۰، ۲۰۱۸،سدنی

 

فـدا کـاروطـن

 

رازق ای مـرد فــدا کــار وطـن

گشـتـه یی راهی جنت بی سخـن

قاتلانت کرزی واشـرف غنیست

حــامـیــان جـانـیــانِ ایــن وطـن

۲۰،۱۰، ۲۰۱۸،سدنی

 

رازقـــا !

 

رازقا! جایت بهشـت عـنـبـریـن

خواهمت هم صحبت اهل یقیـن

صادقـانه کردی خدمت بروطن

جان خود قربان نمودی، آفـرین

۲۰،۱۰،۲۰۱۸،سدنی

 

پوهنوال داکتراسدالله حیدری


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان