خرد ورزی

بشراز خرد ورزی به خدا میرسد
لیک ازجهل،به علیت خطا میرسد
درسوادذهن اگرره نبردی به اصل
جمله باور هایت به ما سوا میرسد

اَفَلا تَعقِلُون با صد واژه زین نمط
تاکید قرآن است، بی استثنا  میرسد
گرت سوالیست ازاهل ذکروفهم بپرس
اِن کُنتُم لاتَعلمُون به این سودا میرسد
درتوفان نفس چاره راازسرپنجه جوی
کارت آخرازقطره به دریا میرسد
از مَن یَقْتُل مُوْمِناًمُتَعَمِد  .... منکر
ازین جحدش به کفر هویدا میرسد
درسنخیت باگمرهان هیچجایی شک نیست
جهاد کی ، به پای باشد در هوا، میرسد؟
 هر عمل را تا نه باشد انگیزه مشروع
حاصلش افسوس، به وای دریغا میرسد
انتحاررا اگرصد بار خوانی  استشهاد
چنین تعبیرکی حق رابه رضا میرسد؟
استشهادی را با انتحاری هیچ فرق نیست
چو بر بی گناه و مومن به اچرا میرسد

حرص جاه وقدرت دین پناهست عیان
 به نیات سو، علم  کبریا  میرسد
قتل نفس درایزای خون مومنست حرام
خطاب حکم به  انتحاری ها  میرسد
استشهاد، طلب گواه است در معنیش
نزد دنیا طلب،به خود کشیها میرسد
درجنگ،به حفظ وحرزجان استی موَظف
 
شهید شدن خارج از خواست ما میرسد
به لاتلقوا بایدیکم... نداری باور
که تعبیرت  از فرمان به خطا میرسد
ازجحد به ظلمات شقاوت گشته واصل
وزقبول به بوستان سلمّنا   میرسد

خویشتن رابه دست خودکشتن وسوختن
عقوبت که گشته  مهیاء ،  میرسد
کیفر انتحاروقتل عمد، آتش است
گر هزار بار گویی  آمنّا   میرسد
(خون ناحق دست دارد دردامن قاتل)
عقوبت عمل،بی ریب و ریا  میرسد
عصیانگری عاملین ازجهل رهبریست
ناهنجاری کشتی، به نا خدا میرسد
قتل و تجاوز به ناموس  عام بشر
تاویل این مظالم  به فحشا میرسد

چیست جهاد نکاح جزمشوقها به جنگ
تعلیل ،  به مرگ عفت و نا روا میرسد
درجنگ جهان چنین بود برده ای جنسی
اقتفا ی  آن به بطلان و نا روا میرسد
امیدها به صلح،گردیده چومزمن مرض
بُزَک ،نه مُر شفا از مسیحا میرسد
ایهموطن که چشم دوخته ای به لطف غیر
در حسرتی چه وقت زصلح ندا میرسد
کارسازکارگرپردازد به کارزارعشق
از فلک پیام عقد  ثریا    میرسد
سازمان ملل که کوس عدل  میزند
هرجا غم ودرداست به بی نوا میرسد

به خرابکاران راحت و چوکی ومقام
به مردم مردن در خرابه ها میرسد
به آنانکه قصاب میهن گردیده  نام
ازخزینه، خوان من و سلوا میرسد
غرورگرشیوهء شیطان است دراعتقاد
به سرکش ازچه منزلت وماوا میرسد؟
بلندپروازی نیست دلیل اعطایی غیب
مگس را شهد،استخوان به هما میرسد
مساوات در نزد منتقد امریست خیالی
به زورمند نعمت،ذلت به ضعفا میرسد
به جباران تاریخ نگر روزی،عشقت
ازکشت وخون خلق، به انتها  میرسد
درشریعت عشاق بهشت ودوزخ یکیست
پیام حقیقت از ما ، به ما میرسد
از مذهب سوختگان دارم  روایتی
میراث پروانه به عاشق شیدا میرسد
خون عاشق راداغ مظلومی خونبهاست
اجر حق پرستی از  کربلا  میرسد
قامت سرویکه دربستان گشته ظاهر
ازخیال ،آه ضعیف را عصا میرسد
همچو اهرمن داری صد فتنه در بغل
خیل شیاطین در جنگ ازقفامیرسد
صدخم می گرمن سرکشم درلحظه ای
ازگنه قتل ، فقط  یک ایما  میرسد
فروغ آمد سوال، گرهمه موخم شوی 
کلاه کج  کی به اوج کبریا  میرسد؟

لندن : م.ش.فروغ ۱۳/۰۹/۲۰۱۸


 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان