انتخابات وطن

انـتـخـابــات وطـن،جـزهـیـلـه ونـیـــرنـگ نیست
صادقانه سعی دراین راه،جزءاین فرهنگ نیست

هــرکـه خــواهـد صـادقــانـه خـدمـت میهـن کنـد
جـای اوجـزگـوشـهء زنــدان وگــورتـنـگ نیست
 
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۶،۱۰،۲۰۱۸،سدنی


اخبار روز

27 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان