انتخابات شوری

انـتـخـابـات شـوری،جـزفـریـب عــام نیست
صـادقـانِ کـشـورم را،بُـرد درفـرجام نیست
هـرکـه دارد نـوکـریِ دشـمـنــان مُلـک مــا
درموفق بودن شان،شک وهیچ ابهام نیست

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳،۱۱،۲۰۱۸،سدنی ،آسترالیا


اخبار روز

27 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان