انتخابات شوری

انـتـخـابـات شـوری،جـزفـریـب عــام نیست
صـادقـانِ کـشـورم را،بُـرد درفـرجام نیست
هـرکـه دارد نـوکـریِ دشـمـنــان مُلـک مــا
درموفق بودن شان،شک وهیچ ابهام نیست

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳،۱۱،۲۰۱۸،سدنی ،آسترالیا


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان