مردار سمیع الحق

تا چنـد د رذ لا لت و اد با ر زیستن
د ر سا یه ای عقــوبت آزار زیستن
تا چند بـد ید ګاه همـه مـرد م جهان
با زخــم خــونچکان د ل آزارزیستن

تا چند بخفـت غــم داعـش وطالبـان
درجامه های قـد س ګنهکار زیستن
تاچند به باورغلط وزشت حب د ین
از صبر کارګرفتن وبی عار زیستن
خوب شد زآستین کشید تیغ انتقـا م
مـرد ا نه وار مـرد سـزاوار زیستن
مولانای کثیف لعین بی شرف پست
راهی نمود به جهنم مرد ار زیستن
رفت سوی جهنم سیه روی سرخ ریش
یعــد دهــا سـا ل سیهــکار زیستن
رفت پیش ریګن وضیا نانجیب مرد
بـر د وزخ خشـم ولجنــزار زیستن
این الحقان نوکر انګلیس زتیغ کین
رفتند بسوی د وزخ غــدار زیستن
سمیع الحق نوکر وهمکار ریګنان
د ر قعــر آتـشنــد ګــرفتــار زیستن
ازتیغ انتقام بشد مردار سمیع دون
جـا وید با د شمشیر پیـکار زیستن
آغشته باد بخون همه حامیان مرګ
دایم به تیــغ کیـن مـرد وار زیستن

پا ینــده با د تیــغ سلحشور ا نتقـام
این آ بـروی ملت بیــد ا ر زیستن
مرګ به بود زروز اهل ذ مه حیات
مرګ به بود بشام استعمار زیستن 
کابلی
۴/۱۰/۲۰۱۸


 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان