جانی لوگر

الا اشـرف غـنـی،جـانـی لـوگـــر
تراعـقـل ودرایت نیست در ســر
چه کـاری کرده یی دردور اول؟
که حـا لا قصد داری دور دیگـر

توکردی خدمت غـیـر،درچهل سال
نه پولیس ماندی وعسکر نه جنرال
بکُـشـتـی تـا که ازدسـتـت بــرآمــد
به هرروزه به، هرماه وبه هرسال

خـدایـت کـرده لـعـنـت دردو دنـیـــا
هـمـه نـفـرت تـرا دارنـد به هـرجـا
شب وروزت بوددرعـیش وعشرت
نـکــردی خـدمـتـی،درمـیـهــن مــا

کند عرض "حیدری"پیش خدا جان
که گیرد ازتوخائن هرچه زود،جان
جـنایـت کرده ئی بی حـد به کـشور
روانـه گــردی آخـرســوی نـیــران

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳،۱۱،۲۰۱۸،سدنی
 

 
 
 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان