مشکلات ازدواج

     بیا با همت مردانه  بشکنیم  تابو 
کاین مشکل برنسل جوان، همواره میرود
چیست تابو؟مشکل در رسم سخت ازدواج
هرمرحله اش به معضل، اشاره میرود

شکست این تابو عزم جزم میخواهد وبس
سیلابیست که باخشونت هر باره میرود
دشواری وصلت دامنگیر نسل نواست
چو دارد، این مشکل خارج ازچاره میرود
اگر توانیم مهار مصرف بیهوده را
نور امکان تا منزل ستاره  میرود
شکر شکن میشود همه طوطیان ملک
زین قند بدخشی که به هزاره میرود

فهم زبان شعراگر نه کند  مستمع
شاهد مطلب دلها  بی راهه میرود

اگر خداگردد ضامن  سرنوشت زن
نداء پاکی ای او در گهواره میرود
از گرمی ای مجمر میخانه نشینان
جرقه های دامن سوزِ شراره میرود

تکرار تبذیر مکدر می کند لوح حیات
بضاعت آیین شیخ، در کفاره میرود
فروغ  نقش جوشن دختر سبزآسمان 
تیر فنااست که در قلب خاره میرود

    
 کابل : م .ش .فروغ      حمل ۱۳۸۸
•    سازه بیت ششم  از کلام  حافظ علیه الرحمه وام گرفته شده و نظر به علم بدیع  وبیان 
•    در ادبیات فارسی  فن ایهام را هم در بر کشیده و آن درکلمه هزاره مستور یا مضمر است .
•    پروبلم های روزافزون ازدواج ومراسم عروسی درجامعه سنتی ما بیشتر دامنگیر جوانان اعم از پسران و دختران است چه از نگاه اقتصادی و باور های خرافاتی به تابو تبدیل شده است.مبارزاتی که صورت گرفته و می گیرد تآثیر چندانی ندارد .مبارزین این پدیده غیر از باورمندیهای کهنه جامعه  بر بی توجهی و کم کاری  حکومت ها  انگشت میگذارند ودر صدد تدوین قانون برامدند.این قانون (گرچه بعضی تغییرات در مجلس به کوشش اعضای عقب رو  دران صورت گرفته )اخرآ بعد از معطلی ها توشیح گردید.
•    با دریغ و تآسف  از ضعف وکم کاری حکومت(که علت آن منفعت نا رسانی به جیب هاست ) تطبیق نه میشود. من وظیفه جوانان و قشر بیدار میدانم تا تطبیق قانون را  با راه اندازی تظاهرات و راه پیمایی ها  بخواهند . رییس جمهور و تیم کاری آنرا  به تحرک و عمل تحت فشار قرار دهند. 


 


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان