غم جهان

کرد یم د می قـرار با هم
د ر پای خم اختیا ر باهم
دربزم شراب وساز باهم
کرد یم شبــی قما ر باهم

با سا قی د لربای سیمتن
خـورد یم می ا نا ر باهم
برد یم زیا د غم جهان را
با با ده خوشګــوار با هم
با سا زوسرود وپیکـوبی
طی ګشت چه روزګارباهم
ګل بودوشراب وشمع دردی
کـرد یم بهــار بهــار باهـم
رفتیم به عرش شا د ما نی
د ر خلـوت آن نګا ر با هم
درجام بلـورخون خورشید
خورد یم چه بی شمار باهم
ګل بود وشراب عطردلکش
روز آمـد ومـا خمـار با هم
دربزم طـرب به کا مګا ری
غــم خفتـه وما بیـدار باهم
تا دم پګاه زهفـت خط جـام
خوردیم چه خوشګوارباهم
معشوقه وسازومطرب ومی
بـود نـد همــه تیــا ر با هم
زان تنــد وتلخ می ګلـوسوز
خورد یم بصوت تا ر با هم
باهرقد حش درآتشم سوخت
صد جا ن ود ل فګا ر با هم
       ****
کابلی۱۸/۴/۱۳۷۹


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان