روســیـــاه

کلــهء بــی مـغـز ودســتــار بــزرگ
کـی تـرا زیـبـد ای ظـالـم چـوگـرگ
قــتــل عـــام مـلــت مــا کــرده ئــی

روسـیــاه ای نــزد خـلاق سـتـــرگ
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۹،۱۱،۲۰۱۸،سدنی
با دیدن فوتوهای اشرف غنی سروده شد.


اخبار روز

05 حمل 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان