روســیـــاه

کلــهء بــی مـغـز ودســتــار بــزرگ
کـی تـرا زیـبـد ای ظـالـم چـوگـرگ
قــتــل عـــام مـلــت مــا کــرده ئــی

روسـیــاه ای نــزد خـلاق سـتـــرگ
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۹،۱۱،۲۰۱۸،سدنی
با دیدن فوتوهای اشرف غنی سروده شد.


اخبار روز

27 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان