آغاز جنګ

داد نــد به طــا لـب پنــاه مـلا هــا
د رمسجد ود رمـد رسه ازبهرخدا
بـود ند چــو با د ام تـوام هـمـیش

درخدعه ود سیسه ودرنیرنګ ها
                        اخوان بکشت براد ر خویش بعـنف
                        کـا فــر بکـشـت کـا فــرکیـش بعـنف
                       د ندان سګ وګـــوشت لـذ یـذ سم خر
                      هـمکــیش بـکـشـت هـمکــیش بعـنـف
نــوکــر آخنــد غــلام اعــراب دریـد
چمـوش بچګک بر چموشان غپیــد
با خویش ببرد د وستا ن را به ویل
پلیــد  بخــون غـرق  با بخون پلیـد
                       دایــم جـا ی مـلا ست د وزخ د وزخ
                      قسمـت بـرای ملا ست د وزخ د وزخ
                      د راسفــل سـا فـلیــن مـلا جــا ی دارد
                     مــدام سـزای مــلا ست د وزخ د وزخ
تخد یر شده غـول طلبای ما را کشت
یـک د یـو کـثیـف د یـو هــا را کشت
زیـن قشــر طـفیلـی ، طـفیلـی د ګـــر
با کشتن خود ما د ر خطا ها راکشت
                     شیطـا ن بچـه ِ‎َ‎َمــررد و شیطـا ن بزرګ
                     بـر ګلـــم غـــم نشستـه لعــیــن ستــرګ
                     شیطــا ن بچـــه هـــا آغـشتـــه بخـــون
                     د ر مــا تـــم وغـــم بـا ران د یـده ګرګ


این آغــا ز جنــګ بیـن شیطــان بود
کشتـا راخــوان بـد ست ا خــوان بود
خوبست که این چا ک عمیقتر ګرد د
کیـن قشـر کثیف دایــم پـریشـان بود
                          تــرمپ بـه کشتــا ر چــه فتــوا داده
                         د ر – کا ر خلیــل زاد کجــا استـا ده
                         هیــزم آ ورا ست د ریـن امـر کی ها
                         اتمــروعیـن وغیـن چـه هــا بنهــاده
شیطا ن بچه یی قـا تـل شیطان د ګر
اخــوان کـثیـف قــا تـل اخــوان د ګر
شیطــان بـزرگ نشسته درغندی خیر
افتــا ده افغــا ن بجـا ن افغــا ن د گر
                         چون د ین ملا بخلقهــا است آفت
                        این د ین به بینــوا هــا ا ست آفت
                        مرد م گمره حیران ودرظن وگمان
                       آیا نکنــد که د ین خــداست آفت ؟
به به که کشتــا ر ملا آغا ز شد
د ست که د رین کارنکوانباز شد
دوزخ بکشود دروازه ای خویش
ازبهـرملا سوز وگـداز آغاز شد
                        دستخوش خلیل زاد نکو کا ر کدی
                          زیـن قشر مفتخــور که کشتـا ر کدی
                         خصمـی که ُبـود مجلـد بجـلـد  د وست
                              کشتـا ر بسیا ر کشتـا ر بسیا ر کدی
  

 


                          با سم ویچوک کا مشان باد ا تل   
امـروز وفــرد ا وبسی فــرد ا ها
این قاعـده سا زان تبـاهی مرد م
از خا ک وطــن مــا امحـا با د ا                                                                                  
                            د نیا ی مسلمان خراب است چرا
                         بس مانده ودر رنج وعذاب است چرا
                     برسان بکن که چیست اس اسا س
                    اسلام عــزیــز لا جــواب است چـرا ؟
با مونیـه وکنــزش بسوخت د ر آتش
خود سوخت هرانچه افروخت درآتش
در خـا ک فــرورفت بخــون آغشتــه
د وزخ طلبیــد وانــد وخـت د ر اتش
                                    ملای کثیف چو الحنیف آ مده است
                                            وهابی زشت چو بی رقیب آمده است
                 آ خوند به گسو شتل قوی بزدش                             
                               وامانده وهابی که نحیف آ مده است 
            

                    
 


اخبار روز

02 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان