شرفه پا ی

 شـرفـۀ پای د یـو مــرد ان است
آمـد آمـد صلـح ومهـمـا ن ا ست
آنکــه درکـوه ود شــت روییــده
فـا رغ از قیـد لطـف گلـدان است

شـا خـه ای د وراز محبـت وداد
دوراز د ست لطف دهقان است
د شــت وکـــوه ود مـن پنـاه سر 
چشمــه خلــد شا ن با ران است
آب زنگــا ل بــرف نــوشــا بــه
زم زم شـا ن چــاه یخــدان است
سا قـه ای سرزده به کـوه  وکمر
سقف بی پا یه اش شبستان است
ریشه ای که نخورده آ ب سرور
زیر صخره وسنگ پریشان است
غیر طا سبرگ ند یده گلبـرگ را
وز زمختـی بخا ر یکسا ن است
شاخ نیشکـری کـه شیـرینی اش
رفتــه ونیی اش عـــریـا ن است
شا خه ای که نـد یــده روی ثمــر
حاصلش درد ورنج وحرمان است

سبــزه ای که خــورده آب سـراب
جـلـوه اش رنگ زرد خـزان است
تیــر پشـت عـقــا یــد ش د رزی
با ورش راه مـــرګ اخوان است
رســم یـا ری نـد یــده از د وران
د وراز لطف خوا ن ا لوان است
بـا د وبـا ران وتـنــد ر وتـوفـا ن
درسرشتش چوخون شریان است
د ر رگ ود ر مسمــا ت تـنـش
خشکسا لی وخشکـی روان است
سا قه اش نـو ستا ک پر ز گــره
شاخه اش کـج وج پریشا ن است
برگ برگـش بر زبـا د تلخ سموم
مغــزمغـــزش با د تلخــا ن است
تـلخــی د ر زایـلـم وفـلــویــم او
همچـو حنضـل د ر جریا ن است
لالـه ایکــه به سنگـــزار رستــه 
بین سنـــدان وسنگ حیران است
لاله ایکه ز رنگ وبو عـا ریست
قـفـل ذهنش حد یث شمــران است


شـاخ پیـونــدی یی که پیـونـد ش
نیــا لی زا یران وپا کستان است 
آب او ریگ د شــت ســعـــودی
کــود آن ساخـت یـواس آن است
روشنـــا یــی ومنبــع نـــــورش
مـوشک کـــورسوزروسا ن است
شا خـه ای از همیـن خاک وهوا
د ست پرورد د ست شیطا ن است
زامبیــا نی  که از کتــا بتـا ګون
ګوش برزنګ امر وفرمان است
فکــر اسـراء وشـا دی پیمـا یــی
هــوس وصل حــور وشا ن است
غــرق تخـد یر وزند ګا نی پـوچ
نوک سنا ن د ست شیطا ن است
آمـــد آمــد شــرفـــه ای پا ییست
ده ود ره و د شت حیران  است
آمــد آمــد شـــرفــه ای پا ییست
ګــوش به آواز شاخ بستان است
             *****
روح است. بی زامبی = مرده ای متحرک ، به زبانهای ارويایی جسد متحرک   
کتا بتا ګون = دوای روانګردان است که د ر آزمایشګاهای بلغارستان توسط
ناتو ساحته می شود . (۱۹۸۶)


  


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان