شب یلدا

       عالم ما پر ازداستان ها واسطوره است
دواء  درد عاشق دعای  ماثوره  است
شب یلدا مظهر میلاد موهوم  ذهن
لیک ارتباط را با سلف پل معموره است

 

گویند در عهد اشکانیان و سریانیان
ارتباط فرهنگ هارااسباب مستوره است
شب یلدا نیست از خرافات واز اضافات
چوحفظ هویت نسلهارالاریب مرسومه است
دوستان درطول این شب با دوستان مستی کنید
فرصت عیش وکامرانی را که گفت؟بیهوده است
باصفا  و صدقِ نیاکان و دها تیان
عیش شب نشینی یلدارقص با دنبوره است
هرملتی را نشان هاست از اسلاف خویش
عنعنه از قدیم معلوم و هم مستوره است
نازم دخت یلدا را با گیسوی بلندش
فرصت کام گیری رابه عاشق بخشوده است
بوسه  ها از لبش کامم چنان شیرین نمود
نمیدانم این قند، عسل یا که  بوره  است
ازهی هی شیخ شهر، فروغ جای گله نیست
رشک وکین ونفرت خوی این پی فرسوده است


      کابل : م. ش. فروغ:  ۲۹ قوس ۱۳۹۷


اخبار روز

06 جوزا 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان