شــب یـلــدا

    شــب یـلـــدا بـه مُـلـک مـا نــیــایــد
مگـرآنـوقـت کـه غـم هـا را نـیـابــد
درآن مُـلـکی که هرروزانتحاریست
کـجـا ایـن شــب بـه کـار مـلـت آیـد
 


اخبار روز

27 جدی 1397

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان