بزم داستانی و باستانیِ یلدا  

  شب یلدا بیا شادی بیاور            برایم پیک شادابی  بیاور
به کنج انجمن جمع گشته یاران     کمی  سنجد کمی شامی  بیاور
 بوَد معروف به یلدا  هندوانه          به سرخی از پُلی خمری بیاور