قدرت غنی!!

عجب قدرت غنی دارد
که ازعقل و حُب وطن صفرو
درغلامی و شیطانی
 صد دارد

زاسلام ومسلمانی هیچی او
نمی داند
مگراردوی افغان را
   مسلمانی همی سازد!!
همی سازد!!
عجب قدرت غنی دارد
زشوق مفرطش دردین اسلام!
نموده ازدواج باخانم
غیر مسلمان و
در ارگ وطن کرده بناء
کلیسای مسلمانی!!!
برای
همسر خود
آن زن یهودالنسل
 نصرانی
عجب قدرت غنی دارد
زروزی آمدن بر
مسند قدرت
درصدرمُلک مان
هزاران عسکرو هم
بی گناهان
پولیس ومردم بیچاره و
بی نان
بدادند جانهای شیرین
خود
در راه حفظ میهن آبائی 
افغان
عجب قدرت غنی دارد
که این بیغیرت بی دین و
بی ایمان
باهم دستان
جنایت کارو
اوباشان
وطن را نرخ ارزن می فرشند و
خمی ابرو نمی آرند
زقتل آنهمه مظلومانِ
بی گناهان
عجب غیرت غنی دارد
شب وروزش به گردش
هر طرف
دردنیای امروزی
نکرده ذرهء کاری برای 
بهبودی وضع بد ملت بیچاره و
نالان
تبائی های این ملت چرا باشد؟
چه قدر باشد؟
تا به کی باشد؟
چرا درفکر آن نیست؟
عجب غیرت غنی دارد
بود اشرف به فکر آن
که بانوکر بودن اغیار،
امریکای جهانخوار
دارد این قدرت و
باشد
رئیس ملت افغان
تاکه دنیا است
عجب فکر غلط غنی دارد
رسد روزی که از عدل 
الهی
این جانی نا مسلمان
شود راهی جهنم 
وآنگهی داند ازقدرت
دوروزهء خود
واز عدل الهی
تا که گیرد سزایِ این همه
قتل وقتال مردم بیچارهء
افغان
عجب قدرت وعدل، خالق 
کون ومکان دارد
که گیرد حق مظلومان
از ظالمان وجنایت کاران
الا ای حیدری تاکی؟
دوراز میهن زیبا وآبائی
زغم ها ودردهای دلت
می سرائی
وطن از دست ما رفته
یگانه راه نجات
باشد
لطف وقدرت بی همتای
الهی

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری  
۵،۱،۲۰۱۹،سدنی

اخبار روز

11 جوزا 1399

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان