اوضاع وطن

زاوضاع وطن بس دلفگارم
من از صبر خداوند شرمسارم
خدا وندا
تو شیطان آفریدی

بعالم می کند
اکنون خدایی .
              ***
زجاپان تا به
لند ن
زچین وامریکا
تا به برلن
زفرا نسه گرقته تا کانادا
ز سعودی گرفته
تا به ایران...........پاکستان
بود کارها همه دردست شیطان
سکاندار است
شیطانان
سلطان است
شیطانان .
             ***
تو از دیت دادی
سنگر های محکم
عرب را دادی از کف
وعجم هم .
              ***
تودر عالم نداری هیچکس را
بجز این مرده ریگان
خار وخس را
عنان کارها در دیت شیطان
بود ای بار خدای تک وتنها .
              ***
بزرگان
صدرنشینان
این پوچ اندیشان
د مینوس ها
و ال چاپو ها
این  جهیزگران قمار خانۀ بن
همه شیطان پرستانند
یارب
نمی ترسند دگر از قهر وغضب .
                 ***
نداری مولوی وابن سینا
نداری فاریابی ها
دگر دلسوخته عبدالله نداری
امان الله
امان الله نداری
ترا مردان مرد دیگر نما نده
بجز این کهنه شغالان گنده
همه نابود گشت
در دام شیطان
بدون حامی و
پردرد حرمان .
                 ***
دگر محمود واحمد شاه بابا
نشد پیدا
نشد پیدا
د گر میوند بی شاه وملالی
به اندوه می نماید زندگی طی .
                   ***
د گر محمودی وغبار نداری
د گر جویا وانگار نداری
در آن دوران
ظلمتبار
بجز عشق وطن
 وعشق مردم
دفاع از حق مظلومان
درگات
گذشتند از همه لذات حیات
درین ره از سرواز جان
گذ شتند
به لوح د ل فقط خدمت نوشتند
بخون طفل وفرزندان سرشتند
بدی خوشی تو وخلق خواهان .
                ***
بظاهر نادرولیکن چو ابلیس
بنام افغان ولی نوکر انگلیس
دو غول وخاندان پست دیو سار
مقابل بود با محمودی وغبار
جنایت پیشگان ظلم گستر
چو داود ونعیم وهاشم حیز
مقدرات خلق در دست خونریز
بکشتند جمله جوانان آگاه
وطن خواهان ، ملت خواهان
حق خواه .
                 ***
همیشه حامی ودستگیر اینان
بهمه کار زشت بودی شیطان
چو استاد چورهبر وچو پیشوا
بدی انگیسی شیطان
به این نا مردمان
مشوق و
رهنما .
                   ***
درین پیکار ورزم نا برابر
بکرد  شیطان کمک به
ظلم گستر
ولیکن بار خدایا
حق پرستان
شد ند سرکوب
بدست ظلم شیطان .
                  ***
بمسجدی که هست
نام تو بر آن
نشسته کا فر ملعون اخوان
که او روزی خورد از خوان شیطان
کند تفسیر
احکامت بر نفع آنان .
                    ***
ند یده زخمی طالب بمیدان
ند یده طا لبان را کس به افغان
چو شیطان است
همیش در فکر آنان
چو شیطان
دوست شان دارد به از جان .
                     ***
اما عسکر تو
تو
خداوند وکرد گار ایشان
نیند آگه که در دست
که است عنان شان .
زنده اش گرسنه
مرده اش
در د شتها وکوه
آگه نیست هیچکس از وجود او
زیرا که در بار تواست
کلان و
صبر تو جمیل .
                      ***
میچکد خون شکا یت  "
زرگ وریشۀ ما
آب از جوی دم تیغ
شیطان خوریم "
ما سالها .
نی خسته شد او از کشتن
ونی سر ما .
                   ***
چرا تشنه است بخون مردم افغان
این پاک پاکان
شیطان
گناهش چیست
جز غرور
وجز افتخار بصداقت
نیاکان
بجز انکار انگلیسی شیطان .
                   ***
ما بمعراج ستم
ره بردیم و
ز دل خود هوس یاری
زکس بستردیم .
                        ***
سه شنبه 21 حوت 1397
د مینوس = جن وشیطان هالیودی .
آ ل چاپو = بزرگترین قاچاقبر مواد مخدر .
عبدالله = حضرت خواجه عبدالله انصار .
محمود = سلطان محمود غزنوی .
فاتح میوند =  غازی محمد ایوب خان .
ملالی = غازی جنگ میوند .
امان الله = غازی شاه امان الله .

 

 

اخبار روز

22 قوس 1398

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان