مومیا

     ای غبار مقدمت  به چشم عاشق  توتیا
     وی خرام آمدنت  کبک دری را رهنما
     (مومیا گم کرده ام من در میان ماه و مو)
     خال سیه رویت در زیر گیسو مومیا

    مجمع مومیا مویی تو،خال لب برروی تو
    کس ندید منظرروی تو ، مومیا اندرمومیا
    رعشه های شام کاکلت بوی جنت آورده است
    مُصِلی  بسته به محراب ابرویت  اقتدا
    گرشبستان دهر ره به مجهولات  بُرد
    لیک پیری آورد برنهال عاشقت انحنا
    مومیا را گفتند درمان درد ناتوانیست
    بدخشان میروم گربیابم نشان این کیمیا
    مومیا و مشک  تازهء  آهوی   ختن
   عاشقان رامست کرد هوای  بام   دنیا
   مومیا قطره قطره ازسنگ سرحد آید بیرون
    فروغ از تاب زلف سیه چهره دارد  التجا
           م .ش. فروغ
        سان فرانسسکو :  اپریل ۲۰۱۷  میلادی

        نوت : بام دنیا  نام مشهور استعاره ای  بلند  پامیر بدخشان خراسان زمین است و با چین همجواری 
                  دارد که یکی  مشک آفریند  دیگری  مومیا .  هردو ممدوح ومشبه به   اشعار  شاعران 
                  وعاشقان و عارفان  هرزمان  و تاریخ  است . 
 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان