ما لیخولیا قدرت

ما لیخـولیا های قد رت از هراس
غرق هستند در زبا له ای کنا س
بهـر کسب چوکی وقــد رت وزور
میکنند سجده به پیش هر خنا س

                     ***
ما لیخـولیا های قـد رت در تپش
پوستیـن ســوزنـد از بهــر شپش
شرف ووجدان فروشند بی دریغ
کس ند یده این چنین پستی کنش
                   ***
ما لیخــولیا هــا ا ند ر تگ و د و
می نما یند زیر پای هــر کـی خو
تا کننــد بربا د اسا س کـا ر هــا
با ز میخــواهـنــد د ورا ن سـقــو
                   ***
ما لیخولیا هـای قـد رت ازهوس
حرص وآز گشته بهر شان قفس
حب چوکی کورنموده چشم شان
موشک کور سوز بهرشان قبس
                  ***
ما لیخـولیا های قــد رت بینــوا
پیش د شمـن می نما ینــد التجا
سجــده بر د رگاه چود ری کنند
کس ند یده سگ دهـد نان برگدا
                   ***
ما لیخولیا بهـر چوکی جان دهد
شرف ونا موس و وجـدان دهـد
بهر چوکی حفظ پولهــای کثیف
اختیا ر خود به پا کستا ن دهــد
                 ***
مالیخولیا های قدرت خلق ستیز
از صف مرد م هستند د ر گریز
در تلا شند بهر قـد رت زانسبب
تا نگرد د پولهـا ی شا ن فــریز
                ***
ما لیخولیا هـا هــرسو می د وند
زیر پا ی کس ونا کس می خوند
این سگان بی مرس ازفرط جوع
دمب خود را ازفقاهت مـی جوند
               ***
مالیخولیا های قد رت یک نفس
میدوند هرسو چوسگ بی مرس
زند گی گرد یده بهر شا ن قفس
درهراس ازخلق چون دزد ازعسس
                   ***
ما لیخولیا ها بود هـرسو د وان
درهراس ازخشم مردم بی گمان
خـوب میداننــد بزودی میرســد
روز پرسان روز پرسان پرسان
                  ***
مالیخولیا های قدرت بوالفضول
قبح رقـتــن پیش چود ری غـول
محـقــق وا تمـــر وپــد رام خـــر
نفهمید ند چون نکرد کرزی قبول
                  ***
مالیخولیا ها کنند بسیار تلاش
هر طرف لولند بهرپول چوماش
خوب میدانند که پرسان میرسد
د لشا ن ازخشم مردم قاش قاش
               ***
ما لیخولیا های قدرت پول پرست
پا ی سگ امـریکا گیــرند بد ست
تف نمـوده امریکا بر روی شا ن
نمی پـذ یرند هنـوز هـــم شکست
                  ***
مالیخولیا هــای قــد رت بـی ریا
جـمـلــه با زیگــر ســرکس سیـا
می جفـند ومیغــرند تزویر کنان
با وفـا خــد متگـــذ ا ر ا مـریکا
                 ***
ما لیخولیا های قد رت نو کران
بهر امریکا وانگلیس بی گما ن
تو توشان بهـر پـول و دالــراست
آستا ن بـوسنـــد بهـر د شمنا ن
                  ***
ما لیخولیا ها که غـرگری کنند
قیل وقال درجنگ زرگری کنند
وظیفـوی جنگ سر سری کنند
بهــر با د ار ان د لبـــری کنند
                   ***
ما لیخولیاهای قدرت پرشتاب
بیخ وبنیاد وطن سازند خراب
تا نظــا م مملکت ریزد بهم
سقوی وظیفه گــرد د تما م
                  ***
کنا س =کسیکه کثافت را پاک کند ، زباله کش ، چاه فضله .
سک بی مرس = سگ بی زنجیر.
قبس = شهاب ، روشنایی ،آتش آسمانی .
کابلی
یکشنبه دوم سرطان 1398


                        


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان