دوبیتی های نو

 (قسمت اول)
خدای بی خدایان
تره کی آن خـدای بی خدایـان
عجب کیفربشد ازدست یـاران
گذاشتـنـد بالشی را بردهـانـش
روانـه کردنش برسوی نیـران

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳۰،۱۲، ۲۰۱۸،سدنی

شب تاریک میهن
خـداونـدا!زلطفـت،کشـورمـا
رهائی ده زچنگ کفرواعـدا
شـب تاریک میهـن،یـا الهـی
  نما روشن زنورت،ذوالجلالا  
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۲،۲،۲۰۱۹،سدنی

دورازآشیان
همی رفتن عزیزآن،زین جهانم
صد افسـوسـم که دور،ازآشیـانم
شب وروزم بیاد کشـورخـویـش
پـریـشـان حـال وزارو نـاتـوانـم
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۳،۳،۲۰۱۹،سدنی


فریب مردمان
محـقـق خـائـن پـسـت وسـتـمـگـر
تـوداری میکـنی خـدمت به اتمــر
شـب وروزت فـریـب مـردمـانـت
چه داری تا بری باخودبه محشر؟
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۲،۴،۲۰۱۹،سدنی
ماه غفران
رمضـان آمـد وشـد مـاه غـفــران
خـدایـا! درپنــاه دار،مـلــت مـــان
روان داری عـدوی مـیـهــن مـــا
زقهرت هرچه زودترسوی نیران
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۶،۵،۲۰۱۹،سدنی
توفیق دادن
خـــداونــدا!مـرا تـوفـیـق آن ده
که دوری جویدم،ازمعصیت ها
بـدانـم جمـع حـرمت های لازم
وصادق باشم،درقصد و نیت ها
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۲،۵،۲۰۱۹،سدنی

(قسمت دوم)
مهدی جان بشیر
تـشــکـرای بـرادر،ای بشـیـرجـان
زلطف و زحـمـتـت،ای پـورافغـان
شب وروزت بـرای علم وفرهنگ
توداری میکنی کـار،از دل وجـان
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۵،۵،۲۰۱۹،سدنی
حامی طالبان
عید آمـدوچـارهءکـارمی بـایـد کرد
آن مغزمتفکر!!!به دارمی باید کرد
آن حـامـی طــالـبـان ویــارانـشـــرا
نابودزصفحهءروزگارمی باید کرد
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۷،۶،۲۰۱۹،سدنی
عید ما روزیست
عید ماروزیست که کشورآزاد شود 
دشـمـنـان وطـن هـمـه بـربـاد شــود
خـائـنـان وطــن، خجــل وشـرمـنـده
دوست دارا ن وطـن،همه دلشادشود‍‍‍
پوهنوال داکتراسدالله حیدری(۱۹،۶،۲۰۱۹،سدنی)
  بوسهءعیدی
عـیــد آمـدوعـیـــدی، نــدادی تـومـــرا
یک بوسه ازآن چهرهءهمچون ماهت
گــرقــهــرنـمــوده ومـــرا بـیـــازاری
قـــربــان بـکـنـم خــودم برسـرِراهـت
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۲،۶،۲۰۱۹،سدنی
پـــــدر
درروی زمین اگرپـدر نبودی
ازاین همه مردمان اثر نبودی
جای پدران رفته،دربهشت باد
ای کاش وطنـم، بـی پدرنبودی
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۷،۶،۲۰۱۹،سدنی 
مــــادر
مـادرای زیبـاتـریــنِ خـلق عـالم
خـدایـت آفـریـدسـت بـا دل رحـم
بـود فـردوس عـالــم زیـرپـایــت
اگـرصد جـان فدات،دارم بود کم
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۲۸،۶،۲۰۱۹،سدنی


 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان