جاسوس

سیه روز است همیش وجدان جاسوس
به خــا رآغشتــه است داما ن جاسوس
به د ل د وستـد ا رعلی ، یا ر خوارج
ســر نیـــزه کـنـــد قـــرا ن جا سوس 

بود د وستــدار عـمر ، با ملجم براد ر
گـه عمــر کشـی سـرخــوان جا سوس
رفیق کا رمل پست وهـم پیک تره کی
تنــی خــواه د وست امیـنـان جا سوس
ز د ل د وستـــد ا ر ستـا لیـن ولـیـنـن
بود با خـرشچـف همـخــوان جاسوس
عــقیــد تمنــد با هیتلــر ، مــوسیلینی
با چــرچــل است هم پیما ن جا سوس
بظـاهـــر هـــزاره ، جـا کش پشتـون
بــود هـمسلک تـا جیــکا ن جـا سوس
کمـونیست درنظر، گـفتـا رما وئیست
ولیکـن د ر عـمــل اخــوان جا سوس
بد ل شیعــۀ غا لی ، پرچـمـدارحسین
ببـا طـن یا ر یـزیــد ا ن جا سـوس
با ایـران هـمـــد ل وهــمــرزم لیکــن
با ترمپ د وست وهــم پیمان جاسوس
کنــد تا ئیــد سقـــو آن کا ر وپیــکا ر
ولی جـا سوس نا د ر خا ن جـا سوس
عـدالتخـواه ، مبا رز هـم صف خلــق
ولی همــراه هـا شـم خــا ن جا سوس
کـــود تـا را اصــولا مـنـتـقـــد اسـت
ولــی با هـفـت ثور هـمجـان جا سوس
چو طاووس بوقـلمـون رنگ و رنگین
چو نـرگس خوشنمـا چشما ن جاسوس
عـمیــق وپر خــرد هـمچــون ارسطـو
چو سراهنــگ خوش الحا ن جا سوس
چو تیشه کـوهکن ، چاهکـن چو شغا د
چو خود کش د شمـن ا فغا ن جا سوس
نه افغـا ن لیک هست افغـا ن ستــا نی
کنــد دعــــوی خــراســا ن جــا سوس
شرف با ختــه رذ یل وپست وخـبـیـث
جنــا یتــکا ر بــی وجــد ا ن جا سوس
مسلمــا ن لیک کا فــر کیش بـیــد ین
خـــدا جــو ، بنــد ۀ شیطـا ن جاسوس
به آزادی وزنـدان هست سخـن چیـن
همیشـه چـا کــر پستـا ن جــا سوس
وطـن فـــروش ود شمــن وطنــد ا ر
رذ ا لت پیشه چون اخـوان جا سوس
حریص وپول د وست طماع ونا مرد
چنین است خصلت جـوان جا سوس
بروس درسخوانده ریزه خوارانگلیس
بـود نــوکــر پا کستــا ن جـا سوس
چــو طا لب نوکــر اغـیــا ر ولیکـن
بسی پست تر زطا لبــا ن جا سوس
بصد رنگ جلـوه گـردرکوی وبرزن
فـراوان چون علف ارزان جا سوس
جوان وپیروطفــل ومــرد وخـا نـم
دراز ریشان و بی ریشا ن جا سوس
یخن قـا ق وچپـن پوش نکتا یی دا ر
پکول پوش پتکی وتنبا ن جا سوس
بملـک مـا فـــراوان است فــراوان
زهــر قما ش بــی وجـدا ن جاسوس
خـــدا نـا بـا ور ، اخـوا نی وطا لب
شــود هــر چیـز مسلما ن جا سوس
                   ***
کابلی
جمعه 14 سرطان 1398


 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان