افراطیت ابزاراشغالگران

طالـب که ضد خـامـه و خـط و نگاره است
خصم سواد و مکتب و درس و اشاره است
نظم و ثبات و عصر نـویـن را دهـد بـه باد
چـون بی خبـر ز عـلـم نهــاد و اداره اسـت

شــهـرونــد ممـلکـت چو نــدارد حــق رأی
طـالـب امـیـــر وحـشــت دارالامـاره اسـت
روشــنـگـری بـه مـشـرب طالـب خطا بُـوَد
تاریک تـر ز تـیـــره شـب بی سـتاره است
خـواهـان بحـث و مـشـوره و انتقـاد نیسـت
مشـتاق جنگ و حمله و قـتـل و قناره است
آزادی بـیـــان و رســـانــه پــذیــره نیســت
طالـب مــرد درّه و چــوب و کـتــاره است
فـرهـنـگ را بــه دار خـرافــات می کـشــد
زیـرا که وحش جنگل وعصر مغـاره است
آثــار بــاســــتــانـی مــا را کـنـــد خـــراب
آفـت بـه جـان معـبـد و دیـر و مـناره است
مـوسـیـقی و هـنــر بــه چـشـمـان طالـبــان
چـون کـوه آتـشـیـن خطـر پـرشـراره است
گل را ز چــشــم بلـبـل شـــیـدا کـنـد نهــان
خـالی ز عـشـق و جـاذبـۀ مـاه پــاره است
حـق و حقوق زن نـشسـتن بـه خـانـه است
در ذهــن طالـب ایــن عمـل آشـکاره است
سنگسار وقطع دست و دار است پیش رو
آزار خـلـق و کـنده و زنـدان همـاره است
افـراط و جهل دشـمن صلح و عدالـت انـد
تـاریـخ پـر ز تجــربـه و پـر گـزاره است
تنهـا نـه ظلـم و وحـشت و بـیـداد می کنند
اجبـار ریـش و لنگی و طرز قـواره است
افـراط طالـبی ثـمــر جـنـگ تحمـیلـیسـت
قلـب وطـن بـه خنجــر افـراط پـاره است
افـراطیـت وسـیـله یی در دسـت اجـنـبـی
داعـش از کجا شـد و طالب چکاره است
جـنـگ وطـن رقـابـت اشـغـالگـران بُــوَد
زین قتلگاه نـه راه فـرارو نـه چاره است
از خــون کـودکان و جـوانـان ایـن وطـن
افـراط و انتحار به جـوش و فـواره است
آتشگران جنگ ز هر رنگ و هر قماش
مـزدور دالـر انـد و همه در اجـاره است
قـربـانی کشاکـش آن خلق بی گـنـاه است
صلح دروغ گرچه به بـوق و نقاره است
30/6/2019


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان