میخا نه ومی

                          پنـا گـا ه مـا بـود مـی ومیخـا نه

سر مـا وخـا ک د را ین آ ستـا نه

تو ملجای منی صاحب این خا نه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Give me a piece of love                                                                                                                             

                                                                                                                                                         Give me apiece of peace

مرا نی سر و سنگر بماند

 نه مرد م نی سبز کشور بماند

ز گلشن فـقـط خا کستر بماند

 

                                                                                                                                                         Give me a piece of love

                                                                                                                                                        Give me apiece of peace

هزاران بم بر سرم ریخت دهر

بم عسرت وهجرت و خونجگر

بم قتــل عـا م و و بم د ر بد ر

                                                                                                                                                         Give me a piece of love

                                                                                                                                                          Give me apiece of peace

 تو میخا نه خوش ملجای منی

پناهـگاه دل د رد آ شنای منی

یگا نه مــرجع ا لتجــای منـی

                                                                                                                                                       Give me a piece of love        

                                                                                                                                                        Give me apiece of peace

 مرا در جهان نیست ماوای دگر

ســر وســرور وســرای د گـــر

مرا نیست در سر پروای وگر

                                                                                                                                                        Give me a piece of love        

                                                                                                                                                        Give me apiece of peace

 بلطف گیرد ست ستمـد یده را                                                                                                                                                      

چو بسمل بخون سا لها تپیده را

کهن د ژ خم گشته وخمیده را

                                                                                                                                                      Give me a piece of love        

                                                                                                                                                      Give me apiece of peace

تو با لعل مــذاب بـده جان مرا

ربود ند زکف تا ب وتوان مرا

بکشتند فزون پیر وجوان مرا

                                                                                                                                                      Give me a piece of love                                                                                                                                                                           

                               Give me apiece of peace   سراسر فریب است دور زما ن

                                                                                                     مرا نی نام ماند ونی هم نشا ن

بخاک گشت یکسان گلشن جنان

                                                                                                                                                      Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace

ند یده رنجی چنین د ر جهـا ن

چنین ظلم وبیـداد بد ور زما ن

زچهل دزدخونخوارنا مردمان

                                                                                                                                                        Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace

  پناهگاه ما جز میخا نه نیست

امیدی د گر جزاین خا نه نیست

خرد ورز ملجا ی فرزانه نیست

                                                                                                                                                       Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                  Give me apiece of peace

بمهر تو سوگند که فرسوده ام

بصد رنج و ا نــد وه آ لوده ام

ز ظلـم سالهـا شد نیا سوده ام

                                                                                                                                                        Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace

بمهـــر تو سوگنــد ا میــد من

تـو پیــر کهــن د ژ سپیــد من

امیــد د ل زا ر ونــویــد مــن

                                                                                                                                                       Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace  

مرا ا نــد کــی آسا یش بـد ه

پنا هگا ه ا مـن رها یش بده

بد رگاه خود جای نیایش بده

                                                                                                                                                        Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace  

بمن ا ند کی صلح وصفا ببخش

ازین د رد جا نکاه رهـا ببخش

پناهگــاه ا منــی به مــا ببخش

                                                                                                                                                          Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace  

 با ا ین حا ل تا کــی زند گــی

زند گــی نه ، به ا ین بند گــی

با این ذ لــت وسر ا فگنــد گی

                                                                                                                                                           Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace  

بیـا ور مــی رفــا ه ونجــا ت

بریز د رساغـر صلح وثبا ت

که تا وا رهم از خمار مما ت

                                                                                                                                                            Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                  Give me apiece of peace 

 

 

                                                                                                                                                            تو میخـا نه تشکل جــا ن منــی                                                                            تو هستی سلولها سا زمان منی

تو نیــروی با زو و تـوان منـی

                                                                                                                                                       Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace

 تو میخا نه سرور وسنگرمنی

تو میخانه سنگ سنگ کشور منی

تو میخانه هستی وتاج سر منی

                                                                                                                                                        Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace

مــرا راه میخــا نه تا ر وپـود

سرا سرسنگپایه قـوی وجود

نیا یشگاه و ســرای سجــود

                                                                                                                                                        Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace

  بمن پا یمردی ببخشای زمی

قیا می ، قوا می زمینا ی می

چــراغ سرخـی زصهبا ی می

                                                                                                                                                        Give me a piece of love                                                                                                                                                                                                 Give me apiece of peace

                                   ***

                                     **

 

                                 

                            

قسمت انگلیسی بر گرفته از اشعار محترم آقای فرهاد دریا است که فریاد میزند که لطفا برای من مهربانی ولطف عطا کنید و، لطفا برای من اندکی صلح وآرامش تفویض کنید

کابلی

پنجشنبه 20 سرطان1398 

                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

 

 


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان