روبهء لوگر

روبهء لـوگـرهمی خواهـد،دوبـاره ارگ را
دیـن ایمـان را دهـد،امـا نـه تـرک ارگ را
 هـرشـب وروزش تقـلا،بهـرغصبیـدن بـود  
مُلک وملت رافروشد،اما نه ترک ارگ را

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۷،۷،۲۰۱۹،سدنی

دارهء دزدان

مــرغ دز دورهء ظـاهـر شهـی
رفـتـه بـه دزدی به ارگ شـهی
هــرطـرفـش دارهء دزدان بـود
تا به کی؟دزدان بکنند پادشهی
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۷،۷،۲۰۱۹،سدنی

دادگاه عدل الهی

 آخـربـه خــواسـت خـالـق قـهـارپــرتــوان 
این ظـالمـان روانه شوند، سوی آن جـهـان
دردادگـــاه عـــدل الـهـی،دهــنـــد جــواب
ازظلم های خویش که کردند،دراین جهان
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۸،۷،۲۰۱۹،سدنی
 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان