توا ب

     شرف باخته وبی وجدان تواب
بـلای جنـبــش ویـا ران تآواب
                               فروشد دوست وهمسنگرخود را
                                 بقـیـمـت جــو وا رزان تــوا ب

کنــد جا سوسی یاران همـد ل
به آزادی ود ر زنـدان تـواب
                               چه ترکتازی نمودند سفله خویان
                              بـه د ورا ن گــوو گــا وان تــوا ب
به طینت تواب از حق پرستی
مبر گمـا ن بر شیطـا ن تواب
                               همیـش از تنـگی اخـلاق بعــذاب
                            بــرا ی کـشتـن مـــردان تـــواب 
به آب هقت قلزم پاک نگرد د
سیاهـی د ل و وجــدان تـواب
                               کنـنــد رخنـه بجمع وذهـن مرد م
                              بجــا سوســی نـرم خـویا ن تواب
هــزاران خـا نه را بربا د داده
ز بـد کیشی بـد کـنـا ن تــواب
                                ند یدی آ د مـی ، ابلیس ، بنگــر
                                به زشت خـوئی ره پویا ن تواب
سربنیست کرد ند هزاران راد مرد
سهراب ها و رستم د ستا ن تواب
                              جنبش مرد م بخا ک وخون کشند
                             ا ز سخـن چینــی بی ا یما ن تواب
آب زیـر بـوریا با شــد نمــا م
آ تش افروزان د ود مان تواب
                              گـا ه آ را می ومـــوزنــی ورشـــد
                             پر صد چــون طبل کــوبا ن توا ب
تا بخا ک وخون کشند مردان مرد
در حرا فی طمطراق گو یان تواب
                              با حضـور آ تشین وپـر خــروش
                             جاه کننــد د ر بین خــوبا ن تواب
مرگ می پاشند به آتش می کشند
از سمــوم در جـمـع نیـکا ن تواب
                              د رلبا س د وست ویا روهمنشین
                             کرده ا ند بر با د رفـیـقــا ن تواب
باعث شکست وریخت وپاش شود
د ر میـا ن رزمجـــویا ن تــواب
                               داده است بر با د هم زنجیر خود
                              دایمـا جا سوس وتــوابــا ن تواب
بی خــدا وگاه چو نوجویا ن د ین
خا نه ویران است مسلما ن تواب
                                مشرب وآئیـن و د ین شـا ن بود
                             حـرص وسـود جوئــی ایما ن تواب
چون رفیــق نیمه راه سنگـر شکـن
همچو سیل است خانه ویران تواب
                               نیست در قا موس او هـرگز ثبات
                             هـمچـو با د دا یـم سرگـردان تواب
از نمـا مــی راه مـرد م می زننــد
چاه کننــد د ر راه خلقــا ن تواب
                               خود فروشی سیرت وطینت شان
                               آبرو ریز سفــلــه خــویـا ن تواب
د یـن تواب د یـن نا مــردی بـود
یکی است کا فر ومسلما ن تواب
                             زند گــی ومـــرگ تا ئب د ر خـفـت
                            جا یش د ر آ تش چـو اخـوان تواب
توبه به د رگاه استبــداد کننــد
نا مــرادان نا مـــردان تـــواب
                               ازهجوم کینــه به آ تـــش کـشنــد
                             خـا نمـا ن وصد د ود مــا ن تـواب
                   از مزار کشتگا ن ریزید خا ک
                  بر د وچشـم نا مــرد ا ن تـوا ب
                             ***
                              **
* منظور از تواب افراد سست عنصری است که در داخل جریانات سیاسی حضور میداشته باشند ونظربه تغییر شرایط واوضاع از بستر تحولات جاری عقب مانده
ونسبت عدم تحمل شداید به دستگاهای جهنمی پولیسی استخباراتی جذب می شوند و با لودادن رفیقان وهم زنجیران خود باعث مرگ آنها در پلیگونها می شوند .
 دوشنبه 24 سرطان 1398
 کابلی                             

                            

                    
                          
   


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان