یــــاد وطـــن

هـرگـزم یــاد وطـن ازدل وازجــان نرود
تا که جان دارم ازآن،چشمهءحیوان نرود
شـب وروزم بـفـکـر وطـن وهـمـوطـنـان
یـادم هیـچگـاه زآن، لعـل  بدخـشـان نرود

از صـفـــای وطـنــم،لــوگــرِزاد گـاه پــدر
یـادم ازآب وهــوای خـوش، پغـمـان نرود
شـده عـمری که زآن، میـنـوی دنیـا دورم
تـا کنـم ترک جهـان،یـاد زغـریـبـان نرود
مــردمـان وطــنم خـیـلـی رفـیـق ومـشفـق
یـادم ازمـلـت مـحــبـوب ویـتـیـمــان نرود
چه عـجـب مـاه رخـانی که داشتـیـم بوطن
یـاد زآن خـیــلی پـریـرو، وغـزالان نرود
یـاد نـوروزوهـمـان میـلهءدربـارسخی(ع)
یـاد ازلالـــهء ســرخ و،زمــزاران نـــرود
شـهــرهـای وطـنـم هـریکی بهـتـر زدگــر
یـادم از لـوگـروپنجشیـرو،شبـرغـان نرود
کـابـل وغـزنی وقـنـداروجنـوبی وهــرات
یـادم از مـشـرقـی وقـنــدزوبـامـیــان نرود
دارالامـان،شـهـرنووکهـنـهء کـابـل جـانــم
یـادم ازچـنــداول وکـارتــهءپــروان نـرود 
کـوچ کـرده ست هـزاران، زارگ وطـنــم
یــادم ازجــورزمـــان و،ز زاغـــان نـرود

آنــزمــانی کـه نـمـودم،سفـری ترک وطن
یـادم ازظــلم یـزیــدان و،ز زنـــدان نـرود
یـاد ازهــرطــرفـی کـشـورزیبـایــم هـرگز
"حـیــدری" تـا که حـیاتـی،به آسـان نـرود

پوهنوال داکتر اسد الله حیدری
۴،۸،۲۰۱۹،سدنی
 
a


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان