عيد قربان

عیــد قــربــان آمــدو،جـانـم بـقــربـانــت کـنــم
ای وطن دورازبرت،دل خوش به آرمانت کنم
ازخـداخـواهم کـه روزی،خـائنـانـت گـم شـوند
مـابـقـی عـمـرخــود را،طـی به دامـانت کـنــم

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۰،۸،۲۰۱۹،سدنی

 شادی بی دینان

عـیــدقــربـان آمــدو،قــربانی افغــان رسید
انتـحـاری های طالب،بدترازطوفـان رسید
بیگنـاهـان وطن هـمـواره گردیدنـد شـهـیـد
زین همه قتل وقتال ،شادی بی دینان رسید
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۱،۸،۲۰۱۹،سدنی

آرمان وطن

عـیـــد قــربــان آمــدوجـانــم بـقــربــانــت وطن
تـاکـه جـان دارم بـه تـن،دل دارد آرمـانت وطن
ازخــدا خـواهـم همه،خصمت، زقـهـروغـضبش
گـشـتـه نابــود،سبـزبیـنـم دشـت ودامـانـت وطن
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۲،۸،۲۰۱۹،سدنی

 

 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان