نجات میهن

                      بهــل دولـت یکسره گــرد د
غم ورنج ملت یکسره گردد
                              دگرجنجال پنجا حـل گردد
                              دگرجنجال رسواحل گردد

د گربه میخ کیریها پرید ن
زآن شرمندگی باید رهیدن
                           د گر مشکل تقسیم وزیران
                          براساس تبا ر وقوم وزبا ن
د گرمشکل جهــادی با زی
رود ازبین هوای ترکتازی
                         د گر پایا ن بیابد تیکه داری
                         دگر جهیز گری قومی تباری
شود خپ فتنۀ جفنگ گویان
صدای لاف زنان ولاجگران
                            د گرورق بگردد از تفاهم
                           جنایتکاری وشورو تلاطم
شودخاموش صدای فخرقومی
نگــون گردد لوای فخـر قومی
                       شود خاموش حریق تند جهاد
                      سیهکاری وعصر چوروبیـداد
تفاخربرغنیمت غارت وچور
بشرم تبدیل شود دفن درگور
                     سلحشوران بی وجدان شودگم
                   تفنگـداران بــی وجــدان شودگم
حکومت د وسره گم گردد
ازین فتنه رها مردم گردد
                      نفا ق قــومی بــی بنیــاد گردد
                     شقا ق قـومی بــی بنیــاد گردد
بهررنگی که میگردد بگردد
رود ازبین دور د یـو هـم دد
                      فــرو افتــد به اغـیـا رپا یبندی
                    چو نا مـردان بـی عا رپا یبندی
بهر ترتیب دوئی بر باد گردد
وطـنــداری زنـو بنیــاد گردد
                     هـمــه استــا د ه زیـر یک لـوا
                     بــرابــر وبـراد ر نــی اعــــد ا
رود از بین تفـاوت زبا نی
خجا لت نامۀ افغا نستا نی
                      وطنــداران همــه با هـم برادر
                     بـرابـر شهــرونــد ملک یکسر 
دگرهیچ چیزبقوم تقسیم نگردد
چنین افکار پوچ تفهیـم نگردد
                      نظــام کـا ر هــا یکسره گردد
                     دوئی از زندگی بی بهره گردد
شودافغان ستان کا شا نۀ ما
غرور وشرف وهـم خانۀ ما
                     د گر کمــی زیـا دی محـو گردد
                    صـدای غــوغــو وقــوقــوگردد
دگر کس این گپ ننگین نگوید
کسـی ایـن راه ذ لت را نپــوید
                     مهــاجمیـن کـابـل با ز گرد ند
                     بــولایـا ت خــود فــراز گردند
برای جنگ با د شمن غــدار
کنند آماده مردم را به پیکار
                      بـولایـات خــود برنـد ثقا فـت
                    نبرد با د شمنا ن بــی وجاهـت
جوان آکه و هشیا ر وبیــدار
کنــد مــرد م ولایا ت بیــدار
                     قوت قلب شوند از بهر پیکار
                     بمردم برضد دشمن خونخوار
برای جنگ مشت آهنین کار
متحــد متـفـق از بهر پیکار
                     برای حفظ ناموس عزت ونام
                     متـفـق از بـرای حـفــظ نظــام
برای جنگ مرگ وزنده گانی
ضرور است ا تحاد پرتوانـی
                      یکـی دولت مـقـتــد ر با عزم
                    برای حفظ هستی سازاین رزم
ضرورت اتحاد یکد ست بودن
چو پولاد ین سنگر مثل چودن
                    برای صلح با دشمن خونخوار
                   ضرور است اتحاد خلق در کار
برا حفـظ نامـوست وطـنــدار
بپا شواز برای رزم وپیـکار
                  زنا مــردی یا ر، د شمـن غـدار
                شود جری بسی دشمن خونخوار
برای حفظ شرف نامـوس وعزت
ضروراست اتحاد وعزم وغیرت
                     مسلح خـلـق ، همسنگر بایـد
                    مـتحـــد مشت آهـنـگـــر با یـد
نجـا ت مملکت نامــوس نظـام
مسلح خـلـق ، بایـد کــرد قیام
                 شکستن ، نوکر چود ری گشتن
                 بــود ذ لـت ، اسـا رت ومــرد ن
بپا خیـز مـلـت آگــاه بر خیـز
برای حفـظ نامــوست بستیز
                    بنام صلح ترا به غیرفـروشند
                  به تـزویربهرتخد یرت بکوشند
اسارت است نباشد صلح درکار
وطندار ای وطندار ای وطنـدار
             که این جنگ ازبرای نام کس نیست
              بـرای چــوکــی ومقـا م کس نیست
نجات ملک وملت است این جنگ
نجـا ت جـاودان د یرینــه فرهنگ
                  ****
                   **
کابلی
پنجشنبه 18 اسد 1398
             


                 

 

                    

            
                   

 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان