تروریزم گفتاری ‘


                اتمر ونورهرچه غوغا می کنند
د ا مـن خــود را بـالا می کننــد
                               جنگ ز رگری ود ستوری بـود
                              خویشتن را بیش رسوا می کنند

همه میدانند که این د جا لها
نوکــری به آمـریکا میکننـد
                              نوکران سرکس ا ند میمون وار
                             امــر با دا ر را اجــرا مـی کننــد
قصد شان بشکستن امر وطن
آتشی بر پا به د لها می کنند
                               انتخا با ت را کنند تحــریم امــا
                             جنگ چـوکــی را ا دعـا می کنند
تا ا زین تحـریم بحــران آورند
بهرطالب خوش اتن ها می کنند
                               چا ل انگلیسی ونیــرنگ قبیــح
                               کهنــه پیــخ د شمـن ما می کنند
از خد ا ترسی ندارند نا کسا ن
کــی ز خـلـق الله حیا می کنند
                              می زنند خنجر زپشت نا مردمان
                             د وست گفته کا ر اعــد ا می کنند
نیست با زیگر همه با زنگر اند
رقص د ر میدان بی جا میکنند
                              خا ک نومیدی بفــرق شان شود
                              خـلــق پلان شـان خنثی می کنند
بهــر طا لبا ن فاشیستان د ین
خد متی بی روی وریا می کنند
                            بهر بت وارۀ صلح ، سراب وهــم
                          سجـد ه هـا وذ کــرو دعــا مــی کنند
گاه بحــران با جـا روب تحریم
راه طا لب را مصفــا مــی کنند
                           د ر قما ر خا نۀ امید سرخوش ا ند
                          مستــی هـا وعــــربــده هـا می کنند
لیک خلق تعبیراین خواب پریش
بـا ا نتخا با ت فـــردا مــی کننــد
                          عـــا دلا نه صـلــح را بـا زور خـود
                           مـــرد م غیـــور بــر پــا مــی کننــد
                با تروریزم زبا نی ، رسانه ای
               طا لبان تا ئیـد هـــر جــا می کننــد
                               ****
                                  **
کابلی
شنبه 19 اسد 1398
                             


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان