اندوه دوش

      جوش طرب ها اندوه دوش را  سازه ای
تشنه ام از ابر انتظار،  یک  خمیازه ای
نقاش تدبیر وامانده ء دشت  جنون
گه در خم ناپاک رنگریز ریزدغازه ای
کهنه گی ها سراسر آفت خیز فناست

کیست در کام دلم ریزد شراب تازه ای
راه روزن پیمودیم ومقصد حاصل نشد
دست غیرمگرکشاید ازصلح دروازه ای
اوراق مضامین دست بدست درصحرای قیاس
صحاف غیب  بندد بردفترم  شیرازه ای
اندیشه ام پر کشاید به لا هوت آشتی
گر از صلح معرکه بشنوم  آوازه ای
فروغ عقل ونقل عاجزآمد زین کشمکش
در منطق جنگ  نه می یابم گزاره ای

   کابل : اگست ۲۰۱۹ م
          ماه نصرانی

آمدم شب ، در لباس خواب تنها بینمت
مست ومخمور،خواب آلودوزیبا بینمت
آراسته باشی در چراغ زرافشان شب
درآیینهء دل چو انعکاس گل ها بینمت
 ماه نصرانیم کز طبابت داری سند
بیمار دلم با نسخه ای مسیحا بینمت
عطرتنت جان بخشای روح دردمندمن
در شور محبت  معجزه آسا بینمت
مویت مومیا و خال لب مومیای دگر
با ساعد سمین چون ید بیضا بینمت
یک بوسه از لعل لبت آرام بخش دل
بر سوز دیرینهء دلم دارالشفا بینمت
بوعلی هاازتوآموخت درس درمان درد
در علاج هجران بهتر از سینا بینمت
دو بلور میماند به تنگ شراب وشکر
هرلحظه که در تخت با یخن  وا بینمت
در جمع کشتگان، فروغ بسمل ناز توست
چشم دارم باصدچمن جلوه، خوشنما بینمت

        لندن :   سپتمبر  ۲۰۱۹

 

        آبی چشمان

ای کاش خاک ره گردم من آبی چشمان را
اکسیر دو  دیده  سازم  گرد   دامان  را
سر تا قدمت ناز است و استغناء  ،  بگو
چشمان آبی را بوسم  یا مه  آسمان   را
مرغ سحرباشم ونغمه سرای کوی دوست
فدای یک کرشمه سازم جان بی امان را
روا مدار نشانی ،  بر   لب غیر نشیند
جان من بی قدر مساز لعل بدخشان را
در وسوسه نفس به خاک نشینان نگر
شوق به رسوایی کشید سلطان زمان را
آخند که به خون کشد بی گناهان را
گوبه هیچ بفروخته ای توهردوجهان را
"حافظا می خور،رندی کن وخوش باش ولی
دام تذویر مکن چون دیگران قرآن را "
در ره عشق ووفا ،کسب رضای دوست
عبث نیست گرصرف کنی امکان وتوان را

لیک ، فروغ بهر قدرت بی دوام دهر
درگیرو اغیار مگذار دین و ایمان را

      کابل : ۲۹ اگست ۲۰۱۹ م

 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان