ملیشیای امریکائی

              بـه چـلــی هـیـئـت والا بنـیــا د
بداددرس حکومت راخلیل زاد
                               رموز پایگاها کرد مکشوف
                              به ملیشیای آمریکائی استاد

غـموض کنترول منطقـه را
ز استراق سمع بنا بنهــا د
                             isi و cia                                د روس خا ص
                              بهـفـت ماه داد بچلیها استاد
دروس درس استادان انگلیس
ز لسان شقا وت ظلــم وبیــداد
                                روانکاوانه رموز زندگانی
                               به چلی داد انگلیسان شیاد
دروغ ومکر انگلیسی نیرنگ
به کـوتـه بینــی د ینــی ایـزاد
                              د وروئی وریای آمریکا ئی
                             بشد تد ریس ز استادان قواد
هــزاران نکتـۀ سر بستۀ نو
بروی طا لبان علــم بکشا د
                          بشد تدریس بچلی د ین تـذ ویر
                          بشاگــردان ساعـی خوب بهـزاد
دروس د یو بندی د یو ساران
شقـا وت گستری فسا د فسا د
                            شکستا ند ن روحیا ت افغان
                            شکستا ند ن کوه صبر ینیا د
شکستا ند ن کوه سنگ خاره
شکستا ند ن این ملت ونــژاد
                           چسانی رگ خــو هـای اینان
                           چسا نـی به با د دا د ن بنیا د
چسا نی شکست کـوه غـرور
به چلییان نا مـردان کـمــزاد
                      ز مکنونات این ملک درس دادند
                      رۀ غــا رت چــور وکسب مفـا د
شــراکت را به آ نها یا د دا دند
به ما فییای ظلمت کیش بد زاد
                          چسانــی ورمـوز سـر قـاچا ق
                         د ر اسـرار بر ایشا ن بکشـا د
زپایگاههای جاسوسی واسرار
د روس د رس بازیهــای نـراد
                           زمکنــونات قـلـب خاک گفتند
                            زسرما یۀ  ای هنگـفـت بـلاد
زبا ن رمــز جا سوسا ن د نیا
کشود ند بهــر شاگردان منقاد
                        بداد ند د رس خونریزی بسیار
                       به این نامرد مان  ظا لــم فصاد
بد شمنان همسا یه چسا نــی
چسان سا زند کارشان کساد
                       نما ینــد تیــره روزگا ر ا یشا ن
                      کنند چون شام تیره صبح بامداد
به زهــر کینـه آغشته نما ینـد
درون خلق شان شیرینی قناد
                        به ترکستان چیـن رخنـه سازند
                       میــا ن مــرد مـا ن پـا ک نهــا د
زنند دامن نفاق وجنگ وبیداد
که تا د نیا شود حسب المـراد
                         بچلییان بدا د ند د رس کشتا ر
                       چسا ن برپا نما ینـد خود پهپـا د
به انتر نت جا سوسا ن د نیا
شوند لنک و وصل گردد اوتاد
                        به استان های دیگر ره کشایند
                        کنند رخنه دران سد های سداد
چسان زین خلق سلحشور بگیرند
تقـا ص انـتـقــا م خــون احـفـــا د
                      بگیــرند انـتـقـا م خون انگلیس
                      زشیــر مردان اجــدا د از ا ولاد
غــرور وعــزت و صفـا ت مـردی
ا زین ملـت رود بـربـا د بـربـا د
                        د رون کــــورۀ آتـش بسـوزند
                        هـمــه ملـت بدست کـور جــلاد
چلییان ، طا لبان آما ده گرد ند
برای خـــروج خـــا دع شــدا د
                      به طا لب ملیشیای آمــریکا ئـی
                    خلیل زادها نمـود ند خیلی ارشا د
که تا چرخ بعد خود شان بگردد
نهــا د چــرخ استعـمــار ی بنیـا د
                       مبــا دا عین وغین ودیگرانش
                       کنــد خطــا ، رود بر با د مفـا د
به د ین تخریب گرد د ژن افغان
فساد رخنه کند د ر د ین الحـا د
                     زراه د ین خرا فا ت پخش کردد 
                    به د یو تبد یل شود قــوم پـریـزاد
زراه د ین شود مسد ود ره علـم
شود کــور روزن عـلـم وســواد
                     خرافا ت وجها لت ، فکر اخوان
                     شود در تا ر وپــود خـلـق ایجاد
بخاک یکسان گردد ملک وملت
شــود بـر بـا د ا یـن مـلـت آزا د
                   بصد سال با ز عقب گــردی نما ید
                  شود خـنـثــی ا ین مـلـت ونـا زا د
                            ****
                             **
کابلی
جمعه15 سنبله  1398

                       
                   

 


                          

 


                       

                     
                     

                           

 
 

 


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان