باروت و بم

 

 

    عمریست جمع ما رانیست غیرستم دربساط
هرکجا بگزشتیم کرد خشم ، قد علم دربساط
از هرکه خواستیم درصلح و سلم منصفی
نه دیده ایم جز لا ،  از دل نعم  در بساط

با مدعی شیوه ای گفتگو پر پیچیده است
اورا جزخون وآتش نه جوشد کرم دربساط

" گه حرف  کفر ودین، گاه غم شک و یقین
الحذر زین فتنه ء دیر و حرم در بساط  "
 
عقل اگر زاید دلیل ، راه حل نیست طویل
مشکل افتاد، دالر دینار و درهم در بساط
"درکورهء قدرت جوهرانسانیت گداخت"
ازمکر واسط ، نالد زبان و قلم در بساط
شبنم مارا از عطر رحمت نه بود نمی
عافیت راست در دیارازآرام ، رم دربساط
مدعی را ازعلم و تیوری نیست عرضه  ای
به هرطرف بینی باروت است و بم در بساط
فروغ با  سعی از خارا نرمی نتابد بیرون
پیش سنگدلان جزحدوث نیست، قدم دربساط

      کابل :   اگست  ۲۰۱۹ م

 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان