صدف

          بحر که توفانی شد، کی کنند پرسان صدف
در بی امنی دل‌، بشکند   سامان     صدف
یک سو زلزله،  سوی دیگر سیلاب  غم
در بهاربی برگی آرزو نیست،نیسان صدف

 در جوشش آب از تنور تعبیر ها کرده اند
محو شد از بساط چهره ای خندان صدف
 
از لولو و مرجان حکایت هاست در کلام
قوت  جسم و فکرراسازد دو چندان صدف
قطره بارانی گم کرد خویشتن دروسعت بحر
خود زدایی او را لولو کرد در دامان صدف
دل که غرق شدچو قطره در پهنای فقرو شهود
لولو شهوارعرضه گردد در دکان صدف
نور امید ساطع است، چو دود آتش محو شد
گرد محرومی زداید گر جوشد کان صدف
فروغ از من عرفه، من رفع را دریاب
درس خویشتن سپاری یاب از نسیان صدف
 
       کابل : جولای ۲۰۱۹ م

 

      
         هدف
سعی بی تدبیر ، آبله زاست سوی هدف
قدم سنجیده باید نهاد در کوی  هدف
کذب ودورویی امروز،رنگ دارد دربساط
بی مایگی هاآشکار از پشت و روی هدف
از نقش زور و زر عدالت در انفعال
جنگ غالب آمد به صلح در جستجوی هدف
بازخواست جرم و جنایت شدست منتفی
امید شبنمی نیست در سبوی هدف
قاتل شامل عفو وما وامانده  صحرای یاس
بر مسلمانی طعنه زند هندوی هدف
حق زوراست یا زورحق ؟ سوالیست ازحقجو
یا در دین شیخ،روا شد کارد در گلوی هدف
قاضی ای محشر حیران در اثبات محق
کیست؟توان جا دادحقیقت رادرمشکوی هدف
حقیقت از جهالت شد تابع  سلایق
ازعملٍ بی هدفان ریخته  آبروی هدف

فروغ کجاست انتقال عدل ، سازمان ملل
ارادهء سیاسی گیچ است درچارسوی هدف
     کابل :  سپتمبر ۲۰۱۹ م

 


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان