زخم ناسور

                  زخم نا سور خلق د وا گرد د
کــور چشما ن چــو بینا گردد
                             زخم نا سور خلق د وا گردد
                             خلق چو د رفکر مداوا گردد

خلـق با ید کمر بنـد د سفت
د ست بر دار از دعــا گردد
                           خلق باید که د ست بکار شود
                           چنــد بـر فــرقـش آسیــا گردد
کار د شمــن یکسره گــردد
چونکه بیــدار اژدهـا گردد
                           اژدهــای بخــواب رفتۀ خلق
                           شـا مـل رزم ومــاجــرا گـردد
اژ دها تا به پای خود ایستـد
شاکی از ظلـم واین جفا گردد
                          زخـــم نا سـور مــا د وا گـردد
                          مـا یـریـد خلـق مـا یشـا گــردد
صف خود پاک تا زخصم کنند
پا ک از غـش چو بــودا گردد
                            پا ک از صف مــرد م بیــدار
                           خصم اخــوان ژاژ خــا گــردد
میــرسد خـلـق بر نــوا و رفــاه
خسته از درد – چو بینوا گردد
                          خلق با ید که د ر صف پیکا ر
                         پـشـت یـا ران بـا صفــا گــرد د
می شود آن نبر د ورزم پیروز
خلــق غــم دیــد ه پـیـشوا کردد
                            سـر بــداران ســر بکـف باید
                           پیـشـتا زان ورهــنـمــا گــرد د
خلــق بی آشتــی بپـا خـیــزد
ضــد بیــداد ونــا روا گــرد د
                        چــون کــمــونـا رها کمـر بند ند
                        از حضیض و اعمــا ق بپـا گردد
رزم و پیکار بی حضور خلق
کــی به پیــروزی آشنــا گردد
                          گُــه خــورده کــه بــراد ر گـفتـه
                        با طـا لب جنگ چــو اعــدا گرد د
روز صد طفـل ونـوجوان بکشد
از چه افغـان به او صدا کردد
                          دشمنست ضــد خلـق وضد همه
                         ضــد او جـنــگ تـا فـنــا گــرد د
گرچه زین خاک ولی نوکـرغیر
هـمچـو دشمـن با او غــزا گردد
                            ملیشییای عـــد وی مـا بـا شـد
                          بر ضـد ش جنگ چو اعـدا گردد
دشمن ملک وملت وشرف است
محــو ایـن د شمــن دغــا گـردد
                         نوکـر چــود ری ووهـا بــی است
                        دشمنست چــون چــو اقــربا گردد
سر تسلیـم نهــد به پـای خلـق
بعــد او عــفــو از خـطـا گـرد د
                          تــوپ وتا نک و تـفـنگ بگــذارد
                         سوی خلــق د ست به التجــا گردد
سجــده بر با رگا ه خلــق کـنــد
تا که عـفــو جــرم اشقــا گــردد
                           صلــح بــا او مـــی شــود آنگــه
                         چـون به تسلیـم خــود رضــا گردد
قـطــع یـا ری بـا ما فییـا بکند
د ست بر د ا ر از خطــا گـردد
                           قـطــع کـمــک چــود ری بکـنــد
                          قـطــع پول های عــرب هــا گردد
قـطـع یا ری به روس وامـریکــه
قـطــع خـد مت به انگلیسها گردد
                              خلــق پیــروز می شـود آ نگـه
                           آ  گــه ا ز قـــد رت بـقـــا گــرد د
حا فــظ جهــل گستـر اخــوانــی
محو ا ز ذ هــن خـلــق ها گردد
                            حـا فـظ جهــل گستـر اخــوانــی
                           ا ز صف خـلــق هــا جــدا گـردد
گرچه خلق است بیطرف وبخواب
خـلــق پـیــروز به انـتهـای گــرد د
                          چـونکـه آگه ستمگشـا ن گرد ند
                         زخــم نـا سـو ر خـلـق شفـا گردد
بــی قیــا م ونبــــرد بـی امــا ن
خـلــق ا ز د رد کــی رهـا گردد
                           چـون جوا نا ن آگــه ا ز پیـکا ر
                          د ر صف خـلــق چو رونمـا گردد
ظــرفـیــت سیــا سـی ستمکشان
صــرف بــا رزم مـصفــا گــرد د
                             شهروندان نیک سیرت وپا ک
                            از شهــر ونــد بــد ســوا گـرد د
همه غــارتگــران مـلـک وملـت
پـیـش مــرد م ر و سیــا گــرد د
                            می شود صف خلق پاک وصفا
                          چـون سیــه روی همه اعدا گردد
خا ئـنا نی که چـون  پـتـن تسلیم
بهــر د شمــن بـه الـتـجـــا گـردد
                           خا ئنــا نی که پیش خصم شد ند
                           خـلــع لبــا س وپــول هــا گــردد
پــول وسرمـا یه و هـمـه القا ب
به نـفــع خـلــق مـصا د را گـردد
                             مـــرد ما ن سیا سی شدۀ وطـن
                            چـون به گا رد ملــی به پا گـردد
می شود خـلــق ها رها ا ز غـــم
فــا رغ ا ز د رد بـیـنـــوا گــرد د
                            خـلــق به عـنـوان مرجع قد رت
                           تـا بــه زورخــود آ شـنــا گــرد د
سنـگـــر رزم گلستــا ن گــر دد
بهر خلق ملک جا نفــزا گــردد
                             تا د گر کس نه شود نوکــر غیر
                            چــا کــری د و ونـا ســزا گــردـد
                   ورد جا د وئی نجا ت وطن
                  ذ کــر دایــم تــوده هـا گردد
                                ****
                                 **
انتقام ارتجائی مارشال پتن در 1840 یعنی زمانی که مصالحه با د شمن بیرونی را به موا جهه با د شمن د رونی تر جیح داد . 
برادر خطاب کردن: آیا روسهای سفیدکه با کمک ومساعد ت  شانزده مملکت سرمایداری بر ضد حکومت شوروی مجنگیدند واز خود مردم روسیه بودند حکومت شوروی انهارا برادر خطاب میکرد ؟. ( جنگ ضد نظام )

*آیا باسماچی هائی که بر ضد دولت شوروی می جنگیدند آیا کسی آنهارا برادر خطاب میکرد ؟ (جنگ ضد نظام)
*   در هنگامی ویتنام شمالی وجنوبی می جنگیدندآیا شمالی ها جنوبی هارا برادر خطاب میکردند .(جنگ ضد نظام )
* آیا بعد از رحلت حضرت محمدکه ولایات عدیده ا از اسلام بر گشتند ومدعیان نبوت پغمبری ظهور کردند و بشدت سرکوب شدندآیا کسی آنهارا برادر خطاب میگرد. (_جنگ ضد نظام)
*آیا تامیل ها راکسی برادر خطاب میکرد؟ ( جنگ ضد نظام)
* حضرت علی که بر ضد خوارج میجنگید وآنها را قتل عام میکرد ، آیا انهارا برادر خطاب میکرد ؟ (جنگ ضد نظام ) )
* آیا یزید یا ن که باامام حسین میجنگید ند امام حسین را برادر خطاب میکردند؟ (جنگ ضد نظام)
* آیا وقتیکه حکومت آقای ربانی – مسعود بر ضد هزاره ها میجنگیدند وبالای مناطق غربی کابل بمب بیلر را پرتاب میکردند ،آیا آنهارا برادر خطاب میکردند (جنگ ضد نظام)
** خطاب کردن برادر چال ونیرنگ انگلیسی – امریکا ئی است تا لبه تیز مبارزه و جنگ برضد انها را کند کنند . (لباس کذائی اسلام )

    طالبان مجلسین شوراو انتخابات را قبول ندارند چون از نظر آنها مردم عوام صغیر وجاهل اند و جهلا حق انتخاب را ندارندوانتخاب حق ملاها وعلمای کرام ووارثین پیغمبر است . شورای حل وعقد حکومت آقای ربانی - مسعود بر همین اسا س ومفکوره ساخته شده بود . شورای خبرگان نیز بر همین اساس است .

     مخالفت طالبان با قانون اساسی بر مبنای اینست که به نظرآنان ابنای بشر چون همه ناقص هستند حق ساختن قانون را ندارند واین فقط حق ذات پروردگار است (کتب سماوی ) .
  مخالفت  دستوری امیر حبیب الله کلکانی با قوانین مطروحۀ شاه امان الله غازی نیز بر همین بنیاد یود.         

     در خاتمه عرض شود که طالب نماینده طرزسیستم عقب مانده فئیودالی است . (امارت وکهنه گرائی) و دیموکراسی ونظام دولتی افغانستان با تمام کمی و کاستی ونقایص آن ممثل سیستم سرمایداری است .(تجدد ونوگرائی)
 
حالا انتخاب با مردم افغانستان است که نشان بدهند که لیاقت کدام سیستم را دارند. در جهان هیچ زعیم ورهبری سیستم فئیودالی  را بجای سیستم سرمایداری (امارت را بجای جمهوریت) قرار نداده وتعویض نکرده است بجز رهبران امریکا وانگلیس .(شرمشان باد)

کابلی
پنجشنبه 30 سنبله1398


                          
                             

                            
                          

 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان