جنگ خار وگل

                              فــریا د خلــق بگــوش شنـوا نمی رسد
این د ست کوته هیچ به عصا نمی رسد
                                         فــریا د خلــق به عـا لــم بالا نمی رسد
                                         از ضعـف آن حتـی بخـود ما نمـی رسد

غــوغـا ونا له وضجه ونوحه های ما
فــریا د نگشته هیچ به ثریا نمی رسد
                                       اشک هـای پر زخــون وپا مـا ل از ستـم
                                      تــوفــا ن نمــی شـو وبه د ریـا نمــی رسد
چیـد یم مطاع غـم به د کا نچۀ زند گی
یک ذ ره این ومطاع به سودا نمی رسد
                                      شا م است روز ما و خونبا ر ظلمت است
                                      شــا م سیــه فـــروغ بـه فـــردا نمی رسـد
صحن چمن زخون ما پر گلست وداغ
گلدسته های داغ به د ل آرا نمی رسد
                                      ا زوحشت صــدای بــم وا نـتـحــاری هــا
                                      فــریا د خـلـق به آهـــورا مــزدا نمی رسد
از هـیـبـت ووحـشت دژخیــم روزگا ر
د ست دعــا به دا مــن د نیا نمـی رسد
                                     ما بسملیم به صحنۀ خون شت مـی زنیــم
                                    ابـنـای روزگـا ر بـه تمــا شــا نمــی رســد
خونست ود ست وپای بریده وچشم ها
عــروس غــم به حجـلۀ وفـا نمـی رسد
                                     غارتگران چور کنند سنگ وچوب وخاک
                                     فغا ن خا ک بگــوش وطنخـواه نمی رسد
حاجت نموده تیره وتار ذهنیت خلــق
بی عشق پاکسازی به صفا نمی رسد
                                    پیکــا ر لا زم ا ست بـرای حـقــوق خلــق
                                   این گـنــج مـفـتکــی به خلـق هـا نمی رسد
حــق را به زور رزم وایثا ر داده انــد
این موهبت به عـذ ر والتجا نمی رسد
                                     آگاهــی از عـلــم نجــات ، رزم پرهــد ف
                                     بــی اتحــاد خـلــق بــه دعــا نمــی رســد
ستـمـکشــا ن ماـلک قـد رت بی زوال
بـی جهــد مشترک به رفـاه نمی رسـد
                                    تجهیـز خلق به عـلم نجا ت لازم وضرور
                                    تسلیح خلــق بـه عـلــم زهــوا نمـی رسـد
عـلم است رزم ،آگهی ، زره تانک وتوپ
خلق بی سلاح رزم به هیچ جا نمی رسد
                                     ا ین زخـــم خــونچکـا ن جـنگ نیا بتـی
                                     با عــذ ر به هیچ د ر به مداوا نمی رسد
میـدان تیـغ با زی جنگ است ملک مـا
بر صاحبــان ملک این صــدا نمی رسد
                                     تختۀ مشق وحشت ود رد است این وطن
                                     طـا لـب بغییر مــرگ ، بـه نـوا نمـی رسد
مردم کشند نعش د ل خود بد وش خود
گــوری برای عا شق شید ا نمــی رسد
                                     بــی سعــی پـرتـلاش وایثـا ر خلــق هــا
                                    ا ین کا روان به منزل وما وا نمــی رسـد
                       در جنگ خاروگل فلک بی طرف چراست
                       آه وفـغــا ن گـــل بـه ثــریــا نمــــی رســد
                                       ****
                                        **
کابلی
شنبه 16 سنبله 1389

 

 

 

                             
                                     


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان