سفر شاها نه

          می کشند
می کشند
پیر   و
جوان
زن   و

 مرد
 پسر   و
 دختر .
و   ها لو
بقا تل
گفته
براد ر
براد ر .
مگر د ر
قلاع
 شا ن
بوده طا لب
مستقر .
       ****
        **
مرد  = ساده د ل وابله .
کابلی
سه شنبه 9 میزان 1398
 *گویند زار روس با خدم وحشم فراوان در سفر سیاحت بدورامپراطوری در نزد یکترین شهر به پایتخت ، جوان رشید وزیبا ئی را دید که از نظر قیافه شباهت عام وتام بخود ش دارد ، طبع شاهانه گل کرد واز جوان پرسید : مگر مادرت در ارگ شاهانه کار میکرد ، جوان دراک بالبداهه جواب داد : بحضور اعلیحضرت معظم بعرض برسانم که پدرم مدت پنج سال افتخار خدمت درارگ متبارکه را داشت . شاه از جسارت جوان خوشش آمد وبحیث افسر در جمله مستخدمین مقررش کرد .

 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان