بشکنیم

                            بپا که بشکنیم این چرخ روزگارخویش
بپا که بشکنیم این شا م ظلمتبار خویش
                                      بپا که بشکنیم این شام تیره پنداررا
                                     بپا که بشکنیم این شام آتشبارخویش

بپـا که بشکنیم این تیـره گـی پـا یـا را
بپا که بشکنیم این خط پرگا ر خویش
                                  بپا که ایست دهیم برقطارکهنه پرستی
                                  شویم پیا ده ازین کهنگی قطار خویش
بپا که آب بریزیم بر آ تش سوزان
به رزم گل کنیم فتنۀ شرار خویش
                                 بپا که راست بایستیم ززیرخاک زمان
                                 بپا که پس کنیم از سرکوه آوارخویش
بپا که پاک بشوئیم به زمزم پیکا ر
کنیم زلوث جهل پاک پندار خویش
                                   بپا کـه بشکنیم کــوه بطا لت وسستی
                                  تغیر دهیم بگیتی د می اطوار خویش
بپا که بشکنیم تکیه برعصای غیر
فقط تکیه نما ئیم بر ا یثا رخویش
                                   بپا که بشکنیم ســد اسا رت وتسلیــم
                                  بپا که بشکنیم این ترس انتظارخویش
بپا که خود شویم داروگرودرما نگر
کنیم چا رۀ این حا لت نـزار خویش
                                  بپا که خود شویم مرهمی بسوزروان
                                  بپا که پتی نهـیـم بر د ل فگا ر خویش
زلاف بگذ ریم وخود شویم قویم خود
نجات ورزم بسازیم کلی شعارخویش
                                 بپا که وارث این خاکد ا ن خاک توئی
                                بغیر تو نشود هیچکس غمخوار خویش
زکار زشت خود د شمن اسا س خودیم
بپا که خود کشیم از پا خا رخا رخویش
                               زما نۀ ایست که با زعا شقا ن راه نبرد
                                بپـا کننــد د رفـش پرا فـتخـا رخــویش
بپا که د ست تبهکا ر پا یبنـد شکنیم
رها کنیم زچنگ نای گرفتا رخویش
                                 بپا که راه نجا ت نیست بغیر کـد یمین
                                 بعزم و رزم شویم یارونگهدار خویش
               یپا که گند زدا ئی کنیم زرسم حیات
              زد وش بفگنیم کنـد کهنـه با رخویش
                                 ****
                                  **
کابلی
یک شنبه 5 عقرب 1398
                                
                                 
                                

 


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان