حدیث عشق

استقبال ازشعردوشاعرشیرین سخن کشورعزیز ما با مطلع:
برای زمزمه ای عاشقانه دلتنکم
برای دل خوشی کودکانه دلتنکم
(ازمحترم استاد محمد اسحاق ثنا)
وطن به یاد تومن بی بهانه دلتنگم

چو مرغ پرزده ازآشیانه دلتنگم
(ازمحترم قیوم بشیر هروی)
حدیث عشق
 خـدا!،زظلم یزیـدان ایـن زمانـه،دلتنگم
به حال بی وطنـی،دورزخـانـه،دلتنگم
دلـم رسیـده بتـرکیـدن،ازجــلا وطـنـی
بـه یــاد کابـل وپغـمـان وغـزنه،دلتنگم
کجــاسـت لـوگــرزیـبـــا وزادگــاه پـدر
به یــاد وفـکـروطـن صادقـانـه،دلتنگـم
چـه شد که ملک عزیزم اسیر کافرشد؟
زدین فروشی احـزاب قـاطعانه، دلتنگم
چـقـدرمـردم ما ظالمـانه قتـل عام شدند
زکــج روی اهــل ایــن زمـانــه،دلتنگم

زغـصب نـمـودن مال یـتـیم وبیـوه زنان
زحـاکـمـان وزقـضات بی بهـانـه،دلتنگم
حــدیـث عشـق تـرا"حیدری"ندانـد کـس
  به یــاد کـشورزیبـایـم،عـاشـقـانـه،دلتنگم 
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۶،۱۰،۲۰۱۹،سدنی،آسترالیا

 

باران غم

استقبالیه از دوشاعر شیرین سخن کشورعزیزما با مطلع :

مـاچـرا بی یـارو بـی یـاور شدیم

خصم هم گشتیم وچندین سرشدیم

(از استادمحمد اسحاق ثنا)

ماچگونه خصم هم دیگرشدیم

دورزدامــان گلِ مــادر شـدیم

(ازمحترم قیوم جان بشیرهروی)

 

باران غم

 

ای خــدا !ازبـهــر چه آوارهء هـــردرشدیم؟

گـشـتـه ایم خواروذلیـل،صَیدِصدکـشورشدیم

عـمـرخـود با امـنـیـت،دردامـن مــام وطـــن

روزوشب آسوده خاطر،عاقبت مضطرشدیم

داشتـیـم آزادی کشـور،لیـک ازجـورخـسـان

رفـت آزادی زدســت و،نـوکـروچـاکــرشدیم

مـلک ماشـد پایـمـال،غـاصبان شرق وغرب

هـم زاسـلام دروغـیـن*،خـاک وخاکسترشدیم

گـشت شهیـد دست ظالم،صدهزاران بی گناه

بالـغ ازچـل سالیست، خاک غـم بر سر شدیم

مـتـحـد بـودیـم عـمـری،دروطـن هـرقـوم مـا

لیـک اکـنـون ازنفاقِ قـوم وجـا، پـرپـر شدیم

شـیعـه وسـنی بـُدی بـاهـم برادر،غـم شریک

از جـفــای خــائـنــان ایـنـک،بـداخـتــرشــدیم

 

عـالــمـان وفـاضـلان بـنمـوده انـد ترک وطن

غـاصبـان وجـاهـلان را،حاکم ورهـبـر شدیم

"حـیـدری" تـا کی؟بود باران غـم تـقـدیـر مـا

خواهیم ازدربارحـق،باران رحمت سر شدیم

 

پوهنوال داکتراسدالله حیدری

۱۷،۱۰،۲۰۱۹،سدنی آسترالیا

* اسلام دروغین _اسلام سعودی ها، پنجابی های پاکستان،اسلام نما های کشور ما، مانند

کرزی وغنی وهمکارانشاان و مجاهد نما ها.

مضطر_ بیچاره،ناچار،گرفتار، تنگدست .

 فرهنگ فارسی عمید

 


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان