غنی جانی

غـنـی ای جانـی بی دیـن وایمـان
چه کردی تا بحال درملک افغان
شب وروزت به گردش،دور دنیا
ویا درعیش وعشرت،ارگ افغان

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۰،۱۰،۲۰۱۹،سدنی

چهل ساله نوکر

بـه دنـیــا گـشـتـم وبسیـارگـشـتـم
ولی هـمچـون غنی،جانـی ندیـدم
بُدی وی نوکرچهل سالهء غرب
به مُـلکـش ذرهء خـدمــت ندیـدم
پوهنوال داکتر اسد الله حیدری
۲۱،۱۰،۲۰۱۹،سدنی

بیمارروانی

به مُلکم گشتم وبسیار گشتم
به مانند غنی،بیماری ندیدم
بود بیـچــاره بیـمـارروانـی
به مثل وی دگرهاری ندیدم
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۲،۱۰،۲۰۱۹،سدنی


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان