نباشد چه باشد

                اگـربیتـو محشر نبا شد چه با شد
مرا خا ک برسر نباشد چه با شد
توای خاک سوخته ما من چسا ن
بیتـو د ل محتضر نباشد چه باشد

زلب گـفتـم وخنـد ید تبسم به من
دهـن کا ن شکـر نبا شد چه باشد
چــو آب روانــم بسـاحــل رسـد
وصا لت میسر نبا شد چه با شد
بیک نـا ز صد تیـر خنجـر زند
نگاهـش دلاور نبا شد چه با شد
د رون صد ف خفته خلقها سالها
چومستا ن بیخبر نباشد چه باشد
تب سوختن با لد ازکوه ود شت
اگر چشم ها ترنبا شد چه با شد
چه گلها به نا کا می برفت ازبرت
نفس زان مکـد ر نباشد چه باشد
ازین گلستا نم ضجۀ د رد رسد
اگرپرزخون جگرنباشد چه باشد
درین نو بها رم خزانیست حا ل
اگرروی چون زرنباشد چه باشد
زغـفـلت بخاک بنشسته ایـم مـا
دل ازغصه مضطرنباشد چه باشد
چو اسپنـد به مجمـر گدازد د ل
ز آتـش بستـر نبا شد چه با شد
بـدامـم فگـنــد وزیـا د م ببــرد
مگر یا رستمگرنباشد چه باشد
زجـوش تغا فـل وسودا به د ل
آتشی شعله ور نبا شد چه با شد
ز بیداد دوران د و چشمم کنون
به سودای داد گر نباشد چا باشد
زرستخیـز بیـداد وانـد وه غــم
د لــم خون جگر نبا شدچه با شد
مـرا که شکستنـد پـر وشهپـرم
قفس مهـد وبستر نباشد چه باشد
شد م پیرود ر کمینگـه نا ز تو
زاند وه د یده ترنباشد چه باشد
دل از زخمهای تطا ول گلچین
چمنزار شررنبا شد چه با شد
چوشمع داغ بردل شعله درسر
دریغ ازتیغ وخنجرنباشد چه باشد
بیـا د د وچشمت د ل غــمـزده
هوسنا ک ساغر بناشد چه باشد
بیـا د وصا لت د ل مستمـنـد
بصد آرزوبا رورنباشد چه باشد
بشبهای پرد رد وانده – فغان
بباغ گلویم سخنورنباشد چه باشد
تود رجلـوۀ نـا زد ل اند رتپش
بجزبسته دل برقمرنباشد چه باشد
ز تـوفـان خـون وذ وق رجـاء
بخورشید بختم نظرنباشد چه باشد
از آن بـا د سمـوم خـرف بد ل
بجزکینه د رسرنباشد چه باشد
تود رخوا بی وطنـدار- عنا نت
 بد ست جنا ور نبا شد چا باشد
زچهل سال کشته چه خنثی شدی
سیا لت زتو بهتر نباشد چه باشد
به همچشمی یاران بیدار بخیـز
اگرشرم ازهمد گرنباشد چه باشد
                  ****
                   **
کابلی
دو شنبه 6 عقرب 1398
            

 

 

 

 

 

 


اخبار روز

13 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان