مـغــز مـتـفکــر

عجب مغزی که داریم ما بکشور!!
تـفـکر کـرده گـیــرد، رأی اکــثــر
زطرح ابتکاریش،بازهم گوسفندان
دهنـد رأی باهـمـه گـاوهـای کشور

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۹،۱۱،۲۰۱۹،سدنی

غنی ناخلف

غنی ناخلف،چهل ساله نوکر
کند پـابـوسی عـدوان کشـور
شب وروزش تقلا بهرقدرت
گرفتـن باردیگر،ارگ کشـور
پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
۱۰،۱۱،۲۰۱۹،سدنی

اشرف غنی

خائن اول به مُلکـم اشـرف است
بعد اشرف کرزی وهم اتمراست
عـبـدالله وجمـلـه هـمـدسـتـان وی
چـاکرانِ دشـمنــان کـشــوراست
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۱۱،۱۱،۲۰۱۹،سدنی


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان