بی حیا سرمایگان

                       خود فروشا ن ساز با طل می زنند
غـفـلـت آهنـکا ن د م د ل می زنند
                                 بی تمیزی چند اسیرحرص و آز
                                 سـا ز وحشـت وسا یل مـی زنند

حرص این د یوانگا ن عــز وجاه
کوس قدرت بر سلا سل می زنند
                               این د رشتخویان چـراغ مـرده اند
                               بی فــروغ نـور جلا جل می زنند
دست این واما ند گان غرق اب
التفات بر رحـم ساحل می زنند
                               کوس قد رت می نوازند غا فلان
                               چا ره د ر تد بیر جاعـل می زنند
وای این واما ند گا ن شوق جاه
ازسماجت عیش بسمل می زنند
                             بر گــزنـد خــلــق دارنـد اتـفــا ق
                            دا یمـأ حــرف تطــا ول مــی زنند
سینه چا کا ن قماش حرص وآز
انتظـا رفیض با طــل می زنند
                              این د لیـران جنــون تـا زیی نـا ز
                              خـدعــه را تا رحما یل مــی زنند
این هوسنا کان غا فل از زمان
ساز غوغا های باطل می زنند
                              کا مجــویـا ن جـنـونتــا زی زور
                             دهل جوش خویش بمنزل می زنند
سفـلــه کیشا ن کما ل ساختگی
سر بخا ک پای مقبـل می زنند
                             قـطـع نعـمت هـای الــوان فــریب
                            آتشــی د ر کـا نــون د ل مـی زنند
بی حیا سرمایگان ، واما ند گان
پیش غیرسربرتجاهـل می زنند
                         چــاره ای تــد بیــر ایـن بیچــارگا ن
                         خط بطــلان بــر فضـا یـل مـی زنند
نا شنـاسـا ئی ز زمــز روزگـا ر
غفلت آهنگ پای درگل می زنند
                           چــون تلاش حرص بیچــاره شـود
                          چــا ل ونیــرنگ اراذ ل مــی زننـد
رنگ این قدرت ازدست رفتگان
زود بر زردی تما یـل می زننـد
                           جـوش حرص برد ست آثا ر تمییز
                          رشک بر کجکــول سا یل مـی زنند
شاهرگ چوروغنیمت سست شده
زان سبب راه قـوافـل مــی زننـد
                            د ر قمارخـا نـه وهــم صبح باخت
                           بر همــه زهــرهــلاهــل مـی زنند
نقش بر آب است تلاش پوچ شان
چا ره د ر تد بیر با طل می زنند
                             آنکــه وجــدانش حـب جــاه بـود
                            غــوطه د ر پوچی کامل می زنند
                بسکه قبض جاه مشکل زا شده
                سربهرد ربهر مسهـل می زنند
                               ****
                                **
کابلی
سه شنبه23/10 /1398
* هلاهل = زهر کشنده ،گویند جانور بزرگ وحشی است وچون به حیوان یا انسان برسد با ادرار خود بدن طرف را زهرآلود کردهوباعث هلاک فوری او شود ( حیوان افسانوی ) واز آنرو زهر هلاهل مشهور گسته است .


                            
                               


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان