نسخهء لن ترانی

      درجستجوگررکاب بوادی ایمَن برانی
با ارنی گقتنت هرگز دیدن نه  توانی
از شرار شعله و آتش بگیر  نشانی
ازدوست توبشنوی با زبان بی زبانی

درچهل روزوشب، چشم انتظارو تانی
پاسخ بنده نیست جز جواب لن  ترانی
عجزانسان کمال وکمال اونا رساست
کوه راتاب نیست چه رسدبه زورانسانی

(چورسی به کوه سینا ارنی مگو وبگزر
که نیرزد این تمنی به جواب لن ترانی
چو رسی به طورسینا ارنی بگو و بگزر“
صدای دوست بشنو،نه جواب لن ترانی

ارنی کسی بگوید که  ترا ندیده   باشد
توکه با منی همیشه چه تری چه لن ترانی)

فروغِ!شنیده ایم رویت درهوای دگراست
خلعت برامت  و صاحب امت  ارزانی
       
       لندن : نومبر ۲۰۱۹
          م.ش. فروغ

سه بیت پیش از مقطع وام یا تضمین از سعدی،حافظ و مولوی  علیهم الرحمه و الرضا است


اخبار روز

28 ثور 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان