هجران مادر

غم هجرت مرا مادر،بسی خون جگرکرده
رسیده عمرم آخـر،جان من ازتـن بدرکرده
شب وروزم زیـاد مردمـان مضطـرِمـیهـن
خـدا داند مرا مرغی،شکسته بال وپرکرده

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۵،۱۱،۲۰۱۹،سدنی

مـی گــــذرد

کرزی که کباب می خـورد می گذرد
اشرف که شراب می خورد می گذرد
مسکیـن وطـن به سفـــرهء بی نـانـش
بـا حسـرت وآه می نگـرد مـی گــذرد
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۷،۱۱،۲۰۱۹،سدنی

وطـــن دار

وطن دارم غنی،ای نوکرزر
جنایت ها نمودی ،شرم لوگر
نمودی خدمت عـدوان اسلام
فروختی دین وایمانت به دالر
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲۸،۱۱،۲۰۱۹،سدنی


اخبار روز

06 جوزا 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان