صدام افـغـــان

 رود صـدام افغــان،مثـل صدام
زارگ کـشـورم،شـرمنـده بدنام
رسدروزی طناب درگردن وی
نظـاره گـرشونـدش ازدر وبـام

پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲،۱۲،۲۰۱۹،سدنی

اسـتاد شـیطـان*

توای کلمرغ ارگ،اسـتاد شیطـان
نمودی ملک مان،خاکدان خاکدان
رسدروزی که آویــزان ســـرِدار
شـوی راهـی سوی نیـرانِ نیـران
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳،۱۲،۲۰۱۹،سدنی
ارتقاء اشرف غنی را از شاگردی به استادی شیطان تبریک میگوئیم!!!

خصـم وطــن

قـاتـل صدها هـزارازمـردم مـا،مـرد وزن
کرده ئی ملت تباه،اشرف غنی خصم وطن
خواهمت از حیّ قادر،گورتنها هرچه زود
بی نوا وبی کس وبی یک عزیز هم سخن
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۳،۱۲،۲۰۱۹،سدنی

 

درملک خـودم

وطـنـداران مـن آنگـه شــاد بـودم
کـه درمُـلــک خــودم آزاد بـــودم
به خـرسنـدی شمایان،شادومسرور
بـه انـدوه شـمــا،غـمـنــاک بـــودم
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲،۱۲،۲۰۱۹،سدنی

دیـوانــه

وطن ازدوریـت دیـوانه گردم
زیـاد مـردمم،غـم خـانـه گردم
خدا را خواهم آن روزی ببینم
که باهم میهنان،هم خانه گردم
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲،۱۲،۲۰۱۹،سدنی

فــغـــان

هرشب زغمت وطن،فغان دارم من
ازحال بدت دوچشم گریان دارم من
تـاکی؟به امیـد دیـدنـت، مـام عـزیـز
بـاقــد خـمـیــده ام،تـــوان دارم مــن
پوهنوال داکتراسدالله حیدری
۲،۱۲،۲۰۱۹،سدنی


 


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان