منه راز د ر میان

بر سر ما ست تاج خا کستر
خلعـت ما د یبـاج خا کستر
می چلد همچوشمش - بی ننگی
د ست د رد ست رواج خاکستر

بهر د زدی وچور- بشاخی باد
مــی نما ینــد حراج خا کستر
ِکند دوزاست خارجی سراج
کُند سوز است سراج خاکستر
بر چلیـپـا کشد رقــوم نفـس
شیخ بیک احتجاج خا کستر
خدغه وچا ل ونیرنگ ورع
در جهان است منهاج خاکستر
کشت وکشتاربی قصوروجرم
میــدهــد خـلــق باج خا کستر
جای نا ن وپیا زبه خوان فقیر
جــا گرفــته د راج خا کستر
غل وزنجیر وجهل وفقـربود
کیسه ما ل ومساج خا کستر
سخت گلوگیر گشته بهر فقیر
نان آجــر کــومـاج خا کستر
گشته اخوان خا ر پا ی خلق
زخم تسلیم احتجاج خا کستر
 خوان بــی مــزۀ مسکینا ن
خوش طعم کرده زاج خا کستر
پوچ سالار ونـوکـر اغیا ر
عا شق مهر خاج خا کستر
کرده اند شرف وناموس وقار
بهــر دانگی حراج خا کستر
د ین د یوبندی کفراخوانی
کرده خلق هاج وواج خاکستر
روزهچگس مباد چوروزما
این چنیـن احتیـاج خا کستر
خیزچون خلق های زنده بایست
سر نگون کن تاج خا کستر
*د یباج = پارچه ابریشمی
دراج =پرنده با گوشت خوشمز .
* زاج =نمک معدنی ، زاک
• *دانگی = پول خورد ،کم ارزش .
• * منهاج = طریقه ، روش ،رفتار .
• *هاج =مبهوت ،مات .
• *  دیباج =پارچه ابریشمی .
• * کوماج = نان روغنی مزاری .
•                 ****
•                  **
مـنـه د رمیا ن را ز بـا هـــرکسی       
که جا سوس همکا سه دید م بسی
• 
• کابلی
• سه شنبه 19 قوس 1398
•           
            

 

 

 

.

 

 


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان