صبح طلوع هور

      درخواب زیاد روی توحیران می شوم
چون زلف تو زبا د پـریشا ن مـی شوم
پا ش پا ش میشود زغــم چــرقـۀ امیــد
د ر زیـر ضربه هــا ی ود ان می شوم

تیــز مــی شــود بسینــه د م تـیـغ آرزو
از هـرسو ازتپش چو سوها ن می شوم
در آب داغ چو غوط زنم دود می شوم
از تنــد با د د م فـــروزان مــی شــوم
صد پتک میخورد به فرقــم بیک نظـر
بیجان به زیر ما رتول گـران می شوم
تا ، آبـد ا ر د ا س غـــم بیکــران شوم
صذ با ربه بوته سرد وداغان می شوم
تا شکلی سر کشـد ز هیــولای بیرنگی
صد بارچپه وراسته به سندان می شوم
چــرمینـه ئی حــداد زخـونم شود گلین
چون بسملی به زینت د وکان می شوم
درخواب دست بوس توکردم ، زانتخاب
از پـرتـو نـگاه تـو تـا بـا ن مــی شـوم
درد ست توزشعف وسرورسرونا زمن
صبح طلوع هور و چراغا ن می شوم
مگــذار د وبا ره د ل به طا ق تغا فلت
ازدرد وغصه سخت پریشا ن می شوم
د ر پا کت محبت خــود جــا بـد ه د لـم
زان سرفرازچولعل بد خشان می شوم
دردست توزفرط خوشی یاقوت می شوم
سرسبز چون زمــرد رخشا ن می شوم
بیدار می شوم زد ست بوس پنجـه ات
شرمنـــد ه پیش غفلت وجدان می شوم
ایکا ش ختـم خواب مفاجا ت من شود
د رکا ر گاه هــوش هراسا ن می شوم
                   ****
                    **
کابلی
30/12/1398
بوته =بر وزن کوته = ظرفی که در آن فلزات گرانبها ذوب کنند .
مفاجات = زود رس = منظور مرگ مفاجات است .
چرمینه حداد = پیشبند چرمی که آهنگران می پوشند .
هور =خور ، افتاب .


اخبار روز

05 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان