وطنداران

وطنداران وطن،درخاک وخون است
زدست جـانـیـان،حـالـش زبـون* است
هــزاران عـسـکرنــوگــشـتــه دامــــاد
زبـم هـای یـزیـدان،غـرق خــون است

..........
بگـشـتـه مُلک ما پامـال عــدوان
ندارندهیچ رحم،برانسان وحیوان
هـمـیشـه درتلاشنـد تـا زمـیـهـــن
کـنـنـدچورو چپـاول، حـدامکــان
..........
همه حکام ما بی دین وایمان
ندارند ذرهء جوهـرزوجـدان
برای نوکری غرب شباروز
بوند آماده بر،اجرای فرمان
.........
خدا یاإ خود نما ازلطف ورحمت
به مُلک بـیـنوایـانـت،عـطــوفــت
زشــــرّظـالـمـــان وخــائنـــانــش
رهـایی ده وطـن، ازراه شـفـقــت
.........
نما بر"حیدری"آن لطف خـویـشت
که دورازمـیهـنـش درحال فـرقـت
چـوگـشـتـه طاقـتـش طاق یا الهی إ
رسانش مُلک خویشش ازکرامـت

پوهنوال داکتراسدالله  حیدری‌‌ 
     سدنی، ۹ ،۱ ،۲۰۲۰ 
 زبون- بچاره، ناتوان، عاجز، خوار، زیر دست*  
(فرهنگ فارسی عمید)


اخبار روز

08 قوس 1401

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان